Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Génová banka VÚRV Piešťany

 

 

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel: 033 794  7272

e-mail:
riaditel.vurv@nppc.sk

VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

 

Mládežnícka 36

974 21 Banská Bystrica

Tel.: + 421 48 310 026

e-mail:

miriam.kizekova@nppc.sk

VÚRV - Ústav agroekológie Milhostov a Michalovce

 

Špitálska 1273

071 01 Michalovce, 

Tel: +421 918 533 455

e-mail: ladislav.kovac@nppc.sk

Z histórie

1951 – vznik Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej VÚRV Piešťany) – pobočka VÚRV v Prahe-Ruzyni s pôsobnosťou pre Slovensko.

1954-1962 vytvorenie (z niektorých útvarov a pracovných kolektívov)  Laboratória ochrany rastlín (1954, neskôr Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji), Laboratória pôdoznalectva (1960, v súčasnosti Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave ako súčasť NPPC so sídlom v Lužiankach), Výskumného ústavu kukurice v Trnave (1962) a Výskumného ústavu lúk a pasienkov v Banskej Bystrici (1962, v súčasnosti VÚRV – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva ako súčasť NPPC).

1964 – ústav sa stal celoštátnym gesčným výskumným pracoviskom pre poľné krmoviny a jediným výskumných pracoviskom pre ovocné dreviny na Slovensku.

1970 – ústav bol rozdelený na štyri plodinové útvary (sektory): pre poľné krmoviny, obilniny, ovocinárstvo a zeleninárstvo.

1977 –  ústav sa stal najväčšou inštitúciou pre výskum a šľachtenie na Slovensku v rámci začlenenia do Výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) SLOVOSIVO, vedecko-výrobného združenia pre šľachtenie a semenárstvo. Súčasne bolo k ústavu pričlenených 9 šľachtiteľských staníc (ďalej ŠS): Sládkovičovo, Solary, Horná Streda, Radošina, Špačince (predtým Borovce), Vígľaš-Pstruša, Malý Šariš, Levočské Lúky a Trebišov.

viac…

 

Charakteristika

Výskumný ústav rastlinnej výroby zastrešuje v súčasnosti 3 ústavy – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (s Experimentálnym pracoviskom v Borovciach, Výskumno-šľachtiteľskými stanicami v Malom Šariši a vo Vígľaši-Pstruši), Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici (s Výrobňou trávnych osív v Turčianskych Tepliciach) a Ústav agroekológie v Michalovciach (s Experimentálnym pracoviskom v Milhostove).

viac…

 

Zameranie ústavu

Výskumný ústav rastlinnej výroby sa v súčasnosti zameriava najmä na:

 • výskum a vývoj v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby a využívania trávnych porastov v  oblasti horského poľnohospodárstva
 • agroekologické systémy hospodárenia na pôde, optimalizovanie technológií pestovania rastlín a využitia produktov rastlinnej výroby
 • tvorbu nových a zlepšovanie existujúcich rastlinných genotypov poľných a špeciálnych plodín, prípadne aj ďalších rastlinných druhov (šľachtenie rastlín)
 • zabezpečenie kvality a konkurencieschopnosti výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu pre potravinárske a nepotravinárske využitie
 • ochranu genofondu kultúrnych rastlín – koordinácia Národného programu ochrany genofondu, činnosť Génovej banky SR ( lokalizovanej na VÚRV)
 • viac..

Prioritné oblasti výskumu:

 • regulovanie faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu úrod hlavných poľných a špeciálnych plodín
 • udržateľné zlepšovanie a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v RV, vrátane alternatívnych a ekologických foriem so zohľadnením výrobných, pôdnych, geografických, klimatických a ekonomických osobitostí regiónov a podmienok prostredia
 • monitorovanie stavu porastov poľných plodín a prognózovanie úrod spojených s odporúčaniami pre prax
 • využitie rastlín pre energetické a nepotravové účely
 • vplyv a dôsledky klimatických zmien na priebeh produkčného procesu RV a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto zmeny
 • zhromažďovanie, štúdium, ochranu a využitie genofondu rastlín pre poľnohospodárstvo a výživu
 • viac…

Kontakt

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail:
riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
e-mail:
pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

Skip to content