Z histórie

1951 – vznik Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej VÚRV Piešťany) – pobočka VÚRV v Prahe-Ruzyni s pôsobnosťou pre Slovensko.

1954-1962 vytvorenie (z niektorých útvarov a pracovných kolektívov)  Laboratória ochrany rastlín (1954, neskôr Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji), Laboratória pôdoznalectva (1960, v súčasnosti Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave ako súčasť NPPC so sídlom v Lužiankach), Výskumného ústavu kukurice v Trnave (1962) a Výskumného ústavu lúk a pasienkov v Banskej Bystrici (1962, v súčasnosti VÚRV – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva ako súčasť NPPC).

1964 – ústav sa stal celoštátnym gesčným výskumným pracoviskom pre poľné krmoviny a jediným výskumných pracoviskom pre ovocné dreviny na Slovensku.

1970 – ústav bol rozdelený na štyri plodinové útvary (sektory): pre poľné krmoviny, obilniny, ovocinárstvo a zeleninárstvo.

1977 –  ústav sa stal najväčšou inštitúciou pre výskum a šľachtenie na Slovensku v rámci začlenenia do Výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) SLOVOSIVO, vedecko-výrobného združenia pre šľachtenie a semenárstvo. Súčasne bolo k ústavu pričlenených 9 šľachtiteľských staníc (ďalej ŠS): Sládkovičovo, Solary, Horná Streda, Radošina, Špačince (predtým Borovce), Vígľaš-Pstruša, Malý Šariš, Levočské Lúky a Trebišov.

1977 – z VÚRV Piešťany boli vyčlenené dva veľké útvary – pre výskum a šľachtenie ovocných drevín a zeleniny a z nich vytvorené samostatné ústavy – Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach (v súčasnosti Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice) a Výskumný ústav zeleniny v Hurbanove.

1989 – bol ústav vyčlenený zo štruktúry VHJ Slovosivo a stal sa príspevkovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Súčasne v rámci ústavu zostali len ŠS Malý Šariš, Vígľaš-Pstruša a Špačince (zlúčené s Borovcami)

2005 – boli k VÚRV pričlenené VÚTPHP Banská Bystrica a Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce a k 1. 1. 2006 i Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (ďalej VÚVV) Bratislava.

2006 sa VÚRV stal súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre

2009 – 2013 bol súčasťou štátnej príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, priamo riadenej Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorého súčasťou boli i VÚTPHP Banská Bystrica, Výskumný ústav agroekológie (ďalej VÚA) Michalovce a VÚVV Bratislava.

2014 –  VÚRV Piešťany sa stal súčasťou (bez právnej subjektivity) štátnej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2 Lužianky, priamo riadenej Ministerstvom PRV SR, pričom VÚTPHP Banská Bystrica (ako VÚRV – ÚTPHP), VÚA Michalovce (ako VÚRV – ÚA) sa v r. 2022 znova začlenili pod VÚRV.  

 

Skip to content