Zameranie ústavu

Výskumný ústav rastlinnej výroby sa v súčasnosti zameriava najmä na:

  • výskum a vývoj v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby a využívania trávnych porastov v  oblasti horského poľnohospodárstva
  • agroekologické systémy hospodárenia na pôde, optimalizovanie technológií pestovania rastlín a využitia produktov rastlinnej výroby
  • tvorbu nových a zlepšovanie existujúcich rastlinných genotypov poľných a špeciálnych plodín, prípadne aj ďalších rastlinných druhov (šľachtenie rastlín)
  • zabezpečenie kvality a konkurencieschopnosti výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu pre potravinárske a nepotravinárske využitie
  • ochranu genofondu kultúrnych rastlín – koordinácia Národného programu ochrany genofondu, činnosť Génovej banky SR ( lokalizovanej na VÚRV)
  • vypracovávanie a riešenie projektov a úloh výskumu a vývoja (domácich i medzinárodných), prípravu stratégií, prognóz, koncepcií, expertíz a pod.,
  • činnosť v domácich i medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách, odborných a profesijných orgánoch, zväzoch, združeniach, radách a komisiách pôsobiacich v predmete činnosti VÚRV
  • aktívnu národnú i medzinárodnú vedecko-výskumnú a technickú spoluprácu vo výskume a v šľachtení rastlín, účasť v projektoch medzinárodného výskumného priestoru
  • prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe publikovaním i vydávaním periodickej i neperiodickej tlače, organizáciou konferencií, seminárov, školení a inštruktáží, poradenstvom, pedagogickou činnosťou a pod.
Skip to content