Spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami pri riešení otázok vedy a výskumu bez uzatvorených zmlúv

Názov a sídlo zahran. partnera

Charakteristika spolupráce

Nordsaat Saatzucht GmbH Langenstein-Böhnshausen (SRN)

Vzájomné predskúšky novošľachtencov ovsa siateho plevnatého i nahého.

Agritec – výskum, šlechtení a služby s.r.o., ČR

Vzájomná spolupráca v oblasti pestovania, regenerácie a uchovávania genetických zdrojov strukovín

Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged (Maďarská republika)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín.

R.A.G.T. Branišovice, s.r.o. (ČR)

Vzájomné predskúšky obilnín.

Strube GmbH & Co.KG, Söllingen (SRN)

Vzájomne skúšanie novošľachtenia oz. pšenice a pšenice jarnej.

ZIA – Zemědelská agentura Praha (ČR)

Spolupráca v oblasti využívania pôdy a technológie pestovania poľných plodín.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (ČR)

Spolupráca pri príprave medzinárodných projektov zameraných na sledovanie kvality primárnej rastlinnej produkcie, spolupráca pri analýze rastlinných vzoriek (predovšetkým obilniny)

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  (ČR)

Spolupráca pri príprave spoločných projektov a publikácií, konzultácia experimentov a získaných výsledkov zameraných na využitie primárnych potravinových surovín v potravinárske, potravinárske technológie, kvalita primárnych surovín.

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav sacharidú a cereálií (ČR)

Spolupráca pri štúdiu rôznych typov polysacharidov v obilninách, metodológia experimentov, spolupráca pri analýze výsledkov, extrakcia látok, technológia spracovania vstupnej suroviny.

Skip to content