Spolupráca so štátom

Výskumný ústav rastlinnej výroby ako súčasť NPPC je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).Medzi hlavné činnosti organizácie  je aj priebežná spolupráca s jednotlivými ministerstvami – okrem MPRV SR najmä s Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Ministerstvom životného prostredia , ako aj s Výskumnou agentúrou a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom a i.

  • riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z legislatívy EU a záväzkov SR vo vzťahu k EU, úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z národnej legislatívy, rezortných projektov výskumu a vývoja pre MPRV SR
  • spolupráca pri príprave a pripomienkovanie legislatívnych návrhov a stratégií, vypracovanie odborných stanovísk pre MPRV SR
  • poskytovanie podkladov a indikátorov plnenia smerníc a akčných plánov MPRV SR a MŽP SR
  • poradenstvo najmä v oblasti monitoringu, prieskumu, zberu a analýzy údajov všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby vo väzbe na návrhy systémov hospodárenia na ornej pôde a návrhy uplatnenia nových technologických postupov – s dôrazom na dosiahnutie stability a trvalej udržateľnosti v rastlinnej produkcii
  • fytopatologická kontrola komodít rastlinného pôvodu na úrovni diagnostiky hubových patogénov
  • zhromažďovanie, uchovávanie, monitoring a hodnotenie genetických zdrojov rastlín v podmienkach Génovej banky SR v Piešťanoch, udržiavanie kolekcií vegetatívne množených druhov v systéme in vitro, budovanie ex situ poľnej kolekcie genetických zdrojov poľných plodín, viniča hroznorodého, marhúľ, broskýň, čerešní a iných druhov ovocných drevín
  • koordinácia Národného programu ochrany genofondu kultúrnych rastlín, správa informačného systému GRISS, ako aj aktívne vyhľadávanie nových genetických zdrojov – organizácia domácich a medzinárodných zberových expedícií
  • odovzdávanie výsledkov výskumu a vývoja riadiacim orgánom a používateľskej sfére formou výskumných správ, vedeckých a odborných publikácií, hmotných a nehmotných realizačných výstupov a metodických postupov a organizáciou konferencií, seminárov, školení a inštruktáží
Skip to content