Spolupráca so štátom a občanmi v oblasti rastlinnej produkcie a biodiverzity

Ponuka spolupráce

Spolupráca so štátom

Výskumný ústav rastlinnej výroby ako súčasť NPPC je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).Medzi hlavné činnosti organizácie  je aj priebežná spolupráca s jednotlivými ministerstvami – okrem MPRV SR najmä s Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Ministerstvom životného prostredia , ako aj s Výskumnou agentúrou a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom a i.

  • riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z legislatívy EU a záväzkov SR vo vzťahu k EU, úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z národnej legislatívy, rezortných projektov výskumu a vývoja pre MPRV SR
  • spolupráca pri príprave a pripomienkovanie legislatívnych návrhov a stratégií, vypracovanie odborných stanovísk pre MPRV SR
  • poskytovanie podkladov a indikátorov plnenia smerníc a akčných plánov MPRV SR a MŽP SR
  • poradenstvo najmä v oblasti monitoringu, prieskumu, zberu a analýzy údajov všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby vo väzbe na návrhy systémov hospodárenia na ornej pôde a návrhy uplatnenia nových technologických postupov – s dôrazom na dosiahnutie stability a trvalej udržateľnosti v rastlinnej produkcii

viac….

 

Informovanie  občanov o činnosti  a výskume

  • vydávanie vlastných periodík s voľne prístupnými článkami

Genofond : odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín

Agriculture (Poľnohospodárstvo) – medzinárodný vedecký časopis indexovaný v báze Scopus

  • publikovanie článkov v časopisoch i online so širokým záberom i pre laikov (napr. Roľnícke noviny, Agroporadenstvo)
  • organizácia podujatí aj pre širokú verejnosť – semináre, prednášky…, napr.: Deň fascinácie rastlinami – popularizácia organizácie a sveta rastlín

Vedecká kaviareň – prednáška pri káve so zaujímavou problematikou výskumu pre verejnosť

  • podujatia Génovej banky – odborné exkurzie pre výskumných pracovníkov, študentov i laickú verejnosť, komentované prehliadky poľných kolekcií genetických zdrojov rastlín
  • budovanie informačného systému GRISS obsahujúcom podrobné Informácie o genofonde uloženom v Génovej banke, v ktorom je možné vyhľadávať a prostredníctvom objednávkového formulára požiadať o vzorky semien pre výskumné a vzdelávacie účely
  • aktívna účasť na veľtrhoch, Dňoch zdravia a pod. zameraná na propagáciu činnosti ústavu pre občanov zaujímavou formou

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

e-mail

pavol.hauptvogel@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

Skip to content