Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Z histórie

 • Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra bol zriadený 31. januára 1947 ako Výskumný ústav zootechnický pre Slovensko v Bratislave. Činnosť započal dňom 1. septembra 1948 v Novom Meste nad Váhom.
 • V r. 1950 bol premiestnený do Vígľaša, okr. Zvolen a súčasne premenovaný na Výskumný ústav živočíšnej výroby.
 • V roku 1960 bol ústav premiestnený do Nitry.
 • Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR z roku 1968 boli do ústavu začlenené ako vedecky autonómne pracoviská Výskumný ústav včelársky v Liptovskom Hrádku a Laboratórium rybárstva a hydrobiológie v Bratislave.V roku 1969 sa stal ústav vedeckovýskumným pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej akadémie. Po jej zrušení v r. 1974 sa stal ústav priamo riadenou vedeckovýskumnou organizáciou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.
 • Od 1. januára 1986 bol do Výskumného ústavu živočíšnej výroby začlenený Výskumný ústav ovčiarsky so sídlom v Trenčíne.
  Od roku 1993 bol do ústavu začlenený Výskumný ústav chovu a šľachtenia hydiny v Ivánke pri Dunaji.
 • Od roku 1994 je VÚŽV Nitra oprávnený štátnou starostlivosťou o rozvoj plemenárstva včiel v Slovenskej republike.
 • Výskumný ústav živočíšnej výroby sa od 1.1.2006 stal súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu.
 • Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu bolo k 31.1.2009 zrušené a od 1. februára 2009 sa z bývalého Výskumného ústavu živočíšnej výroby vytvorilo Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.
 • K 1.1.2014 vzniklo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra sa stalo je súčasťou a zmenilo názov na NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.

Poslanie

 • Hlavným poslaním NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra je komplexné vedeckovýskumné riešenie chovu hospodárskych zvierat, predovšetkým z hľadiska ekologizácie, kvality produktov a ekonomickej racionalizácie produkčných procesov (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, králiky, poľovná zver, hydina, včely) formou cieleného základného a aplikovaného výskumu až po realizačné overenie v užívateľskej sfére.

Prioritné oblasti výskumu

 • Genetické zlepšovanie vlastností a manažment genetických zdrojov HZ
 • Optimalizácia systémov chovu s ohľadom na pohodu a elimináciu negatívneho vplyvu na životné prostredie
 • Zlepšovanie kvality jatočných tiel a mäsa, zlepšovanie kvality mlieka
 • Manipulácie s embryami, spermiami a kmeňovými bunkami HZ a laboratórnych zvierat
 • Hodnotenie kvality spermií, embryí a kmeňových buniek
 • DNA testy vybraných genetických markerov a štúdium genetickej variability
 • Zvyšovanie produkčného potenciálu malých HZ
 • Molekulárno-genetické markery v selekcii králikov a hydiny
 • Využitie malých HZ v biomedicínskom výskume
 • Podpora biodiverzity agrárnej krajiny
 • Výskum populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri
 • Fyziológia trávenia a výživové potreby zvierat
 • Skúmanie výživnej hodnoty krmív, vlastností, trávenia, utilizácie a transformácie živín
 • Vplyv ošetrenia krmív na konverziu živín
 • Optimalizácia zloženia kŕmnych dávok a zmesí
 • Efektívne využitie tradičných a alternatívnych kŕmnych zdrojov, vrátane odpadov a druhotných surovín
 • Správne nastavená výživa vo vzťahu k produkcii, ekonomike a obmedzeniu exkrécie dusíka, fosforu a iných látok škodiacich životnému prostrediu
 • Komplex chovateľských podmienok pri raticovej zveri (farmy, zvernice, voľné poľovné revíry)
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív
 • Optimalizácia vývoja absorpčného tkaniva tráviaceho traktu a prevencia chorôb mláďat
 • Testovanie nových liečiv a veterinárnych prípravkov proti chorobám včiel a paratzitickým organizmom

 • Optimalizovanie účinnosti chovateľských a hygienických ozdravovacích opatrení v chovoch včiel

 • Monitorovanie rezistencie Varroa destructor voči veterinárnym liečivám a prípravkom

 • Monitorovanie rezíduí pesticídov v agrárne obhospodarovanej krajine alebo škodlivých látok v ekologicky ohrozených oblastiach a sledovanie ich vplyvu na zdravotný stav včiel a kvalitu včelích produktov

 • Hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín  a hnojív na včelu medonosnú a necieľové článkonožce

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Skip to content