Vedecko-výskumná činnosť v oblasti chovu hospodárskych zvierat

Emisie a manažment chovu HZ

 • Štúdium škodlivých plynov v ustajnení ošípaných a hydiny, eliminácia negatívneho vplyvu chovu hospodárskych zvierat na životné prostredie
 • Analýza ekonomickej efektívnosti rôznych systémov chovu hospodárskych zvierat
 • Štúdium kvality živočíšnych produktov (senzorické a fyzikálno-chemické analýzy mäsa, mikrobiologické analýzy mlieka rôznych druhov hospodárskych zvierat)
 • Štúdium vplyvu prostredia na rast a úžitkovosť hospodárskych zvierat
 • Genetické zlepšovanie vlastností hospodárskych zvierat

Genetika a reprodukcia

 • Štúdium genetickej variability hospodárskych zvierat, analýza genetických markerov vo vzťahu k úžitkovosti zvierat
 • Manipulácie s embryami, spermiami a kmeňovými bunkami hospodárskych a laboratórnych zvierat
 • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
 • Zlepšovanie kryouchovávania (zmrazovania) genetického materiálu hospodárskych zvierat
 • Akreditované školiace pracovisko diplomantov a doktorandov

Malé HZ a poľovná zver

 • Inovácie biotechnologických metód v reprodukcii malých hospodárskych zvierat
 • Zvyšovanie produkčného potenciálu malých hospodárskych zvierat pre produkciu funkčných potravín
 • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
 • Štúdium populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri

Výživa zvierat

 • Štúdium výživových potrieb a fyziológie trávenia zvierat
 • Vplyv ošetrenia krmív na konverziu živín
 • Optimalizácia zloženia kŕmnych dávok a zmesí zohľadňujúca skutočné výživové potreby zvierat
 • Skúmanie výživnej hodnoty krmív, vlastností, trávenia, utilizácie a transformácie živín v jednotlivých častiach tráviaceho traktu
 • Efektívne využitie tradičných a alternatívnych kŕmnych zdrojov vrátane odpadov a druhotných surovín z priemyslu
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív s využitím účinných konzervačných preparátov chemického a biologického pôvodu
 • Optimalizácia vývoja absorpčného tkaniva tráviaceho traktu a prevencia chorôb mláďat

Včely

 • Testovanie nových liečiv a veterinárnych prípravkov proti chorobám včiel
 • Optimalizovanie účinnosti chovateľských a hygienických ozdravovacích opatrení v chovoch včiel
 • Štúdium zdravia, reprodukcie, technológie chovu včiel a kvality včelích produktov
 • Sledovanie vplyvu rôznych vonkajších faktorov na rozmanitosť včiel a ostatných opeľovačov v životnom prostredí
 • Riešenie efektívneho využitia včely medonosnej pri opeľovacej činnosti a krajinotvorbe
 • Hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín na včelu medonosnú a necieľové článkonožce
 • Testovanie rizikovosti hnojív pre včelu medonosnú a ich klasifikácia

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Kontakty podľa oblastí:

Emisie a manažment chovu HZ:
Ing. Ján Huba, CSc.
email: jan.huba@nppc.sk
telefón: 037/654 6384

Genetika a reprodukcia:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.    
email: peter.chrenek@nppc.sk
telefón: 037/654 6285           

Malé HZ a poľovná zver:
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. 
email: lubomir.ondruska@nppc.sk

telefón: 037/654 6539
Výživa zvierat:
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.

email:  rudolf.zitnan@nppc.sk
telefón: 0911 255 693
Včely:
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

email:  lubica.rajcakova@nppc.sk    telefón: 0911 807 741

Skip to content