VÝSKUM V OBLASTI TRÁVNE PORASTY A HORSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Zameranie

Ďalšie informácie

Zakladanie a obnova trávnych porastov

 • hodnotenie a testovanie tráv a ďatelinovín pre konkrétny účel a pôdno-klimatické podmienky
 • produkčný potenciál viacročných krmovín na ornej pôde  
 • revitalizácia trvalých trávnych porastov
 • ekologická obnova trávnych porastov narušených území

Ochrana biodiverzity trávnych porastov

 • hodnotenie dopadu systémov hospodárenia na rastlinnú diverzitu biotopov trávnych porastov
 • natívne genetické zdroje bylín, tráv a ďatelinovín v druhovo bohatých trávnych porastoch
 • synergia prírodných ekosystémov v krajine

Systémy hospodárenia na trávnych porastoch v podhorských a horských oblastiach

 • manažment lúčnych a pasienkových porastov pre efektívnu a udržateľnú výrobu krmív
 • zloženie a kvalita trávnych porastov v pasienkových chovoch a kosných systémoch
 • využívanie krajinných štruktúr silvopastorálnymi systémami chovu zvierat

Klimatická zmena

 • agroekosystémové služby trávnych porastov v podmienkach klimatickej zmeny
 • dopad dlhodobého manažmentu lúčnych porastov na diverzitu rastlín, pôdne vlastnosti, stabilitu a kvalitu produkcie
 • kolobeh živín a emisie z trávnych porastov

Ďalšie aktivity

 • odborná garancia projektov z oblasti obhospodarovania trávnych porastov a ich ekosystémových služieb
 • spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami v oblasti trávnych porastov
 • zastupovanie odrôd tráv, ďateliny lúčnej a ďateliny plazivejpre DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice
 • šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
 • odborný časopis Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku
 • odborné semináre s prezentáciou výsledkov výskumu v oblasti obhospodarovania a využívania trávnych porastov

Trávne porasty a horské poľnohospodárstvo

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov

a horského poľnohospodárstva

Mládežnícka 36

974 21 Banská Bystrica

vedúca:

email: miriam.kizekova@nppc.sk

telefón: 0903 254 562

Kontakty podľa oblastí:

Revitalizácia a zakladanie trávnych porastov:
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
email: vladimira.vargova@nppc.sk
telefón: 0911 278 051

RNDr. Ľubomir Hanzes, PhD.
email: lubomir.hanzes@nppc.sk

telefón: 903 557 406

Bezorebné prísevy a technika:
Ing. Jozef Čunderlík, PhD.      
email: jozef.cunderlik@nppc.sk
telefón: 0902 035 575            

Systémy pasenia zvierat a konzervovania krmovín:
Ing. Mariana Jančová, PhD. 
email: mariana.jancova@nppc.sk

telefón: 0911 258 266
Laboratórne rozbory pôdy, krmív a kŕmnych zmesí:
Ing. Ľubica Jančová 

email:  lubica.jancova@nppc.sk
telefón: 0903 563 372
Semenárstvo tráv a ďatelinovín:
Ing. Pavel Lukáč 

email:  pavel.lukac@nppc.sk    telefón: 0911 267 918

Skip to content