Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

VÚPOP Bratislava

Trenčianska 55
821 09 Bratislava

e-mail:riaditel.vupop@nppc.sk
telefón: 02 43 42 08 66

Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Mládežnícka 36

P. 0. BOX 9

974 04 Banská Bystrica

e-mail: jozef.kobza@nppc.sk

telefón:  048 31 00 241

Regionálne pracovisko Prešov

Raymanova 1

080 01 Prešov

e-mail: stanislav.torma@nppc.sk

telefón: 051  77 31 054

Základným poslaním VÚPOP je zabezpečovanie aplikovaného výskumu v oblasti ochrany a efektívneho využívania pôdy s ohľadom na ostatné prírodné zdroje (voda, ovzdušie, biota) a výkon odborných a expertných činností pre zriaďovateľa a štátnu správu, ako aj aplikácia výsledkov výskumu do praxe. Zásadné problémy pre výskum, výsledky ktorého budú plne využiteľné pre formovanie európskej a domácej politiky v oblasti využívania a ochrany pôdy, budú aj v ďalšom období zahrňovať tak detekciu a predikciu vlastností a kvality pôdneho krytu vrátane detekcie degradácie pôdy, ako aj tvorbu informácií využiteľných pri hodnotení pôdy, návrhu spôsobov jej udržateľného využívania a efektívnej ochrany.  Pôdny výskum zahrňuje aj oblasť znižovania negatívnych externalít vznikajúcich z nesprávneho resp. nevhodného využívania pôdy, ktoré z dlhodobého hľadiska rozhodujú o udržateľnom využívaní pôdy resp. o finančných nákladoch, ktoré sú/budú spojené s nápravnými opatreniami a budú zvyšovať náklady výroby.  Informácie, ktoré VÚPOP poskytuje o stave pôdy a využívaní krajiny vytvárajú základné podmienky pre kvalitu rozhodovacieho procesu na štátnej úrovni pri hospodárskom, ekologickom a sociálnom rozvoji.

Z histórie

 • Základným kameňom bolo založenie Laboratória pôdoznalectva v Bratislave, ktoré svoju činnosť zahájilo 1.7.1960.
 • Dňom 1.3.1961 začala činnosť regionálneho pracoviska v Prešove a od roku 1966 pôsobí regionálne pracovisko aj v Banskej Bystrici.

1960-1970 – Komplexný prieskum pôd

 • V januári 1961  odsúhlasenie realizácie komplexného prieskumu pôd,
 • Profilácia špecializovaných kolektívov, ktoré našli výraznejšie uplatnenie
 • Po roku 1968 bolo Laboratórium pôdoznalectva premenované na Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín.

1971-1980 – Mapovanie a bonitácia poľnohospodárskych pôd

 • Od roku 1973 začal Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín s mapovaním pôdnoekologických jednotiek a výskumom produkčno-nákladových parametrov pôd na celom území Slovenska.
 • Prvá aktualizácia bonitácie bola vykonaná v roku 1986 podľa registra evidencie nehnuteľností.
 • Druhá aktualizácia bola vykonávaná v roku 1988 a zahrňovala úpravy v klasifikácii BPEJ
 • Tretia aktualizácia prebiehala v roku 1989 a zahrňovala revíziu základného pedologického prieskumu v teréne.
 • Ukončenie prác bolo v roku 1993, kedy sa aktualizované mapy BPEJ dali k dispozícii pozemkovým úradom.

1981-1990 – Ďalšie rozširovanie činností

 • Postupné vytvorenie kolektívov špecializovaných na pedofyziku, hydropedológiu, pedochémiu, agrochémiu, pôdnu biológiu, a pedogeografiu.
 • Začiatok riešenia problémov agrochémie pôdy vo vzťahu k výžive rastlín a akumulácie cudzorodých látok z hnojív.
 • Vypracovanie systémov hodnotenia produkčného potenciálu pôd SR.
 • V roku 1986 bol ústav premenovaný na Centrum výskumu pôdnej úrodnosti.

1991-2000 – Zavedenie geografických informačných systémov v oblasti pedológie

 • V roku 1998 prišlo k súčasnému pomenovaniu – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.
 • Začiatok využívania geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme.
 • Digitalizácia mapových a údajových fondov s možnosťou prekryvu s údajmi s diaľkového prieskumu zeme.
 • Vytvorenie Komplexného informačného systému o poľnohospodárskych pôdach Slovenska.
 • Vypracovanie a vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd ČSFR.
 • Sprístupnenie on-line expertných a poradenských služieb, ako aj  informácií o pôde v Slovenskej republike  na stránke „Pôdny portál VÚPOP“.
 • Začiatok monitorovania poľnohospodárskych pôd od roku 1993.

2001-2010 – Tvorba priestorových informácií

 • V roku 2003 bol vytvorený digitálny systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, známy pre poľnohospodárov pod skratkou „LPIS“.
 • V roku 2004 bola na základe zákona NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy zriadená v rámci novej organizačnej štruktúry „Pôdna služba“.

2011-2020 – Rozvoj aktivít vo väzbe na globálne environmentálne výzvy    

 • V roku 2014 začlenenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy do Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra so sídlom v Lužiankach.
 • V súčasnosti rozvíja aj niektoré špecifické celoštátne vedné odbory a inovatívne činnosti, napríklad výskum hodnotenia mimoprodukčných a agroekosystémových služieb, hodnotenie kapacít pôdy a krajiny vo vzťahu k regulácií emisií skleníkových plynov, dopady prognózovania zmien klímy na vlastnosti a funkcie pôdneho krytu na Slovensku a mnoho iných aktivít.
 • Zabezpečuje podporné činnosti pre výkon štátnej správy v oblasti informatiky, strategického plánovania a formovania štátnej politiky v rezorte poľnohospodárstva.

>> viac

Zameranie ústavu

 • komplexný výskum pôdy zameraný najmä na identifikáciu, hodnotenie a racionálne využívanie a ochranu produkčných a mimoprodukčných schopností pôd vrátane tvorby a zdokonaľovania informačných a expertných systémov o pôde, modelovania a tvorby optimalizačných programov ochrany a efektívneho využívania pôdy s prihliadnutím na ochranu ostatných zložiek životného prostredia,
 • výskum globálnych zmien z pohľadu poľnohospodárstva – klimatická zmena, zmena biodiverzity, degradácia a dezertifikácia krajiny,
 • služby Pôdneho portálu (webová aplikácia) s geograficky lokalizovanými informáciami pre užívateľov na podklade uchovávania, prevádzkovania a inovácií Geografického informačného systému o poľnohospodárskych pôdach Slovenska, databázy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, databázy Monitoringu poľnohospodárskych pôd SR a fondu vzoriek pôd (Pedofond) ako referenčného archívu o vlastnostiach pôd Slovenska,
 • plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy EÚ a Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd v oblasti predmetu činnosti a na základe poverenia zriaďovateľa,
 • plnenie úloh odbornej pomoci stanovené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti predmetu činnosti,
 • realizácia metodickej a analytickej činnosti zameranej na plnenie cieľov štátnej politiky v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • tvorba koncepcií a prognóz, informačných, analytických databáz, iniciácia legislatívnych úprav a príprava legislatívnych podkladov v oblasti predmetu činnosti,
 • národná koordinácia popularizácie, propagácie a prezentácie výsledkov výskumu a vývoja v oblasti poľnohospodárstva.

Prioritné oblasti výskumu

 • zber a aktualizácia údajov o pôde (čiastkový monitorovací systém „Pôda“), vode (monitoring drenážnych a závlahových vôd) a poľnohospodárskej krajine (archív KPP a aktualizácia systému bonitovaných pôdnoekologických jednotiek)
 • optimálne prepojenie prirodzeného pôdneho, pôdnoekologického a pôdnoklimatického potenciálu s genetickými zdrojmi
 • procesy, ktoré sú zásadné z pohľadu zabezpečovania ekologických, environmentálnych funkcií pôdy a ekosystémových služieb v poľnohospodárstve
 • modelovanie vývoja vegetácie a odhadu úrod poľnohospodárskych plodín, vrátane operatívneho využitia údajov diaľkového prieskumu Zeme
 • riešenia pre efektívne zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine v podmienkach očakávanej klimatickej zmeny a zmierňovania dopadov pomocou modelového prístupu a využitia údajov DPZ
 • riešenie problémov na poľnohospodárskej pôde a porastoch plodín – semiautomatického mapovania zárastov poľnohospodárskej pôdy a biotických a abiotických hrozieb pomocou produktov COPERNICUS a GALLILEO
 • návrh priestorového rozmiestnenia a vytvorenia krajinných prvkov, greeningu, multifaktorový prínos pre biodiverzitu, sekvestráciu uhlíka, protieróznych opatrení, hospodárenia s vlahou s ohľadom na adaptáciu na klimatickú zmenu na základe využitia údajov informačného systému o pôde s údajmi DPZ a GIS analýzami
 • návrh celkového vzhľadu krajiny a v dôsledku zvýšenia ekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny na základe využitia údajov informačného systému o pôde s údajmi DPZ a GIS analýzami
 • využitie a dostupnosť vody pre závlahy, precíznosti aplikácie zavlažovania
 • tvorba poznatkov pre nastavenie rozhodovacích procesov zameraných na zastavenie a zníženie úbytku výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy
 • riešenie inovatívnych prístupov a stanovenie vhodnosti využívania pôd na produkčné a mimoprodukčné účely v rôznych pôdnoklimatických podmienkach Slovenska vo väzbe na udržateľné systémy využívania pôdy a poľnohospodárskej krajiny
 • vytvorenie komplexného návrhu hodnotenia zmien agroekosystémových služieb vplyvom degradačných procesov
 • návrh manažmentu a opatrení v senzitívnych územiach na zmiernenie predpokladaných následkov degradačných procesov na poľnohospodárskej pôde
 • vypracovanie návrhu integrovaného manažmentu vybraného povodia, ktorý by zohľadňoval problematiku eróznej ohrozenosti v povodí, zlepšenie retenčnej schopnosti pôd, odvádzania vôd z odvodňovaných území a potreby opatrení na zmiernenie predpokladaných následkov klimatických zmien
 • revitalizáciu a udržateľné využívanie poľnohospodárskej krajiny zameranej na konsolidáciu erózne ohrozenej krajiny, optimalizáciu bilancie organickej hmoty v pôde a priestorovú identifikáciu rizík sucha a návrh preventívnych opatrení na vybraných lokalitách
 • optimalizáciu poľnohospodárskej produkcie na nevyužívanej (nízkobonitnej) poľnohospodárskej pôde (spustnuté územia a biele plochy)
 • využitie pôdnych mikroorganizmov pre biomonitorovanie kvality a zlepšovanie stavu pôdy v rôznych agroekosystémoch
 • hodnotenie a spracovanie predikčných modelov pre prienik dusičnanov, rezíduí hnojív a pesticídov do spodných vrstiev pôdy a vody v závislosti od pestovateľského systému a pôdno-klimatických podmienok
 • návrh možností zlepšenia pôdnych vlastností pomocou organických hnojív a pôdnych pomocných látok

Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Regionálne pracovisko v Banskej Bystrici zabezpečuje koordináciu niektorých úloh na celoštátnej úrovni a zodpovedá za vykonávanie úloh a činností na území Stredoslovenského regiónu.

 

Zabezpečuje:

 • činnosti súvisiace s riešením výskumných úloh a projektov
 • monitoring pôd SR (koordinácia a riešenie)
 • postupnú priestorovú identifikáciu a komplexné hodnotenie rizikových oblastí ochrany pôdy v SR
 • aktualizáciu databázových údajov za Monitoring pôd v rámci informačného systému o pôde
 • úlohy súvisiace s výkonom pôdnej služby a poradenstva pri ochrane pôdy
 • správu, údržbu a aktualizáciu máp BPEJ v rámci regiónu
 • poradenskú činnosť formou konzultačnej, poradenskej a projekčnej činnosti
 • medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v oblasti monitorovania a ochrany pôd

Regionálne pracovisko Prešov

Regionálne pracovisko v Prešove zabezpečuje koordináciu niektorých úloh na celoštátnej úrovni a zodpovedá za vykonávanie úloh a činností na území Východoslovenského regiónu.

 

Zabezpečuje:

 • činnosti súvisiace s riešením rezortných úloh a projektov
 • modelovanie a aplikáciu precízneho poľnohospodárstva na základe detailných geoinformácií
 • správu a údržbu informácií (databázy a mapové elaboráty) o poľnohospodárskych pôdach východného Slovenska
 • úlohy súvisiace s výkonom pôdnej služby a poradenstva pri ochrane pôdy
 • správu, údržbu a aktualizáciu máp BPEJ v rámci regiónu
 • poradenstvo a expertnú činnosť súvisiacu s pôdou a jej vlastnosťami

Kontakt

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

e-mail: riaditel.vupop@nppc.sk
telefón: 02 43 42 08 66

riaditeľ:
e-mail: pavol.bezak@nppc.sk
0905 075 936

Skip to content