Spolupráca s firmami a praxou v oblasti rastlinnej produkcie a biodiverzity

Ponuka spolupráce a poradenstva

Odbor pestovateľských technológií

Individuálne poradenstvo:

 • konzultácie vzniknutého problému v priebehu vegetácie
 • rozbor prineseného materiálu (vzorky rastlinného prípadne pôdneho materiálu s následnou diagnostikou problému)

Terénne poradenstvo:

 • konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici siatej
 • oblasti záujmu – diagnostika škodlivého biotického činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov

Technológie pestovania plodín:

 • zakladanie porastov, výživa, ochrana, efektívnosť pestovania
 • pestovateľské technológie plodín (pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová, zemiaky, ovos siaty, hrach siaty, sója fazuľová, tritikale)
 • pestovateľské technológie plodín pre energetické účely (ozdobnica čínska, sida obojpohlavná)
 • stabilizácia a zvyšovanie úrody obilnín vhodnými systémami výživy plodín
 • využitie organických hnojív získaných recykláciou odpadov

Poradenstvo v oblasti osevných postupov:

 • vplyv osevných postupov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy
 • vplyv osevných postupov na pôdnu mikrobiálnu diverzitu
 • vzťahy medzi osevnými postupmi a kvalitou zrna obilnín
 • vplyv osevných postupov na aktuálnu zaburinenosť poľných plodín
 • cielená ochrana plodín voči burinám

Poradenstvo v oblasti rôznych spôsobov zakladania porastov:

 • technológie obrábania pôdy (význam, spôsoby, výhody, nevýhody, ekonomika)
 • ponuka služieb v oblasti sledovania zhutnenia pôdy (meranie penetrometrického odporu pôdy), odporúčania v oblasti eliminácie zhutnenia

Poradenstvo v oblasti analýz kvality primárnej rastlinnej produkcie

 • analýzy mlynárskej a pekárskej kvality pšenice
 • analýzy nutričných zložiek poľných plodín
 • analýzy primárnych a sekundárnych metabolitov poľných plodín

Odbor aplikovanej biológie a genetiky  

 • asistencia, poradenstvo pri šľachtení rastlín na úrovni molekulárno-biologickej charakterizácie genotypov (genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika)
 • príprava diagnostík fytopatogénov na mieru a podľa potrieb užívateľa
 • fytopatologická kontrola pestovaných plodín na úrovni diagnostiky hubových patogénov – kontrola osivom prenosných húb, húb napádajúcich vegetatívne a generatívne časti rastlín počas vegetačného obdobia a húb prežívajúcich na rastlinných zvyškoch v pôde
 • aplikácia a využitie húb v rastlinných biotechnológiách a šľachtení – zber, izolácia (získanie) cieľovej mikromycéty a jej využitie
 • realizácia a spracovanie vizualizácie aktivity mikromycét mikroskopickými metódami
 • detekcia zmien v pôdnych alebo endofytických mikrobiálnych spoločenstvách vplyvom biotického alebo abiotického stresu
 • skúšky biologickej účinnosti prípravkov podľa zásad správnej experimentálnej praxe
 • testovanie klíčivosti a vzchádzavosti semien s rôznym typom ošetrenia v štandardných aj stresových podmienkach

 

Génová banka

 • on farm uchovávanie genofondu pôvodných druhov rastlín prostredníctvom SHR, farmárov, poľnohospodárskych družstiev a repozitórií genetických zdrojov rastlín
 • spolupráca a poradenstvo v oblasti pestovania, regenerácie a uchovávania genetických zdrojov obilnín, strukovín a ovocných drevín
 • spolupráca s pestovateľmi netradičných a málo známych plodín
 • spolupráca pri riešení introdukcie nových rastlinných druhov a ich postupné zavádzanie do pestovateľskej praxe
 • podpora a poradenstvo pri zavádzaní nových, prírode blízkych postupov – regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesnícke systémy
 • odborné poradenstvo v oblasti pestovania strukovín

Služby – katalóg služieb

Služby Odboru aplikovanej biológie a genetiky, s. 18-24

Služby Odboru pestovateľských systémov, s. 24-27

Služby Génovej banky SR, s.27-28

Služby Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša, s. 29-30

Služby Výskumno-šľachtiteľskej stanice Malý Šariš, s. 31

Hromadné poradenské aktivity, publikácie

 • odborné semináre, konferencie, dni poľa, výstavky, prednášky, workshopy – pracovné dielne
 • Deň fascinácie rastlinami, Vedecké kaviarne s konkrétnou zaujímavou problematikou
 • vydávanie odbornej literatúry – metodické príručky, články, príspevky, listovky…
 • vydávanie vedeckého časopisu Agriculture (Poľnohospodárstvo)
 • vydávanie odborného časopisu pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín 

 

Činnosť v profesijných a záujmových združeniach, zväzoch

 • Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 • Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
 • Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
 • IZPI Pôdohospodárske poradenstvo
 • SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • Slovenská poľnohospodárska vedecko-technická spoločnosť
 • Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia
 • Ovocinárska únia SR
 • Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
 • Remuna, družstvo – Družstvo vlastníkov odrôd a iné

 

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

e-mail

pavol.hauptvogel@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

Odbor pestovateľských systémov
Vedúci:
Ing. Soňa Gavurníková., PhD.
e-mail
sona.gavurnikova@nppc.sk
telefon:
033 7947119

Odbor aplikovanej biológie a genetiky
Vedúci:
Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.
e-mail
katarina.ondreickova@nppc.sk
telefon:
033 7947154

Genová banka
Vedúci:
Ing. Iveta Čičová, PhD.
e-mail
iveta.cicova@nppc.sk
telefon:
033 7947345

Skip to content