SPOLUPRÁCA S FIRMAMI A PRAXOU V OBLASTI POTRAVÍN A VÝŽIVY

Ponuka spolupráce pre výskumné organizácie a potravinársky priemysel

 • Hodnotenie technologickej a mikrobiologickej kvality primárnych aj finalizovaných potravinárskych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle (produkty, technológie)
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou – využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Štúdium a charakterizácia mikroflóry potravinárskych výrobkov modernými molekulárno-biologickými metódami
 • Analýza obsahu mikrobiologických, procesných a chemických kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Analýza obsahu kontaminantov a odborná pomoc pri riešení eliminácie ich tvorby vo výrobnom procese
 • Identifikácia patogénnych baktérií a alergénov v potravinách, ako aj rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii, kontrola mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (účinok dezinfekčných prostriedkov, charakterizácia kontaminujúce mikroflóry a pod.)
 • Analýza antioxidačných vlastností, nutrientov a cenných zložiek potravín (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín, vitamínov, flavonoidov, fenolových kyselín a pod.) modernými analytickými metódami
 • Charakterizácia aroma-aktívnych látok spojenými technikami plynovej chromatografie a olfaktometrie (GC-FID, GC-O)
 • Komplexná analýza cereálnych výrobkov
 • Senzorická analýza potravín s panelom trénovaných hodnotiteľov na vybrané komodity
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Laboratórne skúšky – cenník >>>
 • Návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných cenník>>>postupov výroby
 • Riešenie problémov bezpečnosti a štandardnej kvality produktov
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • Pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • Spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenia druhotných surovín
 • Experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Odborné poradenstvo, semináre a školenia pre potravinársky priemysel

 • Kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)  
 • Kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • Kurzy zamerané na potravinovú legislatívu a označovanie potravín
 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín – cenník >>>
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov – cenník>>>
 • Predaj potravinových tabuliek – cenník >>>
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta 4.2 a ponuka zaškolenia – cenník >>>
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3 – cenník >>>
 • Zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

 

Inovatívne potravinové systémy a výživa

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25

e-mail:riaditel.vup@nppc.sk

telefón: 02 50 237 036

riaditeľ:
e-mail: martin.polovka@nppc.sk
telefón: 0914 322 092


Kontakty podľa odborov:

 

Chémia a analýza potravín
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
email: blanka.tobolkova@nppc.sk
telefón: 02 50 237 049

 

Potravinárska mikrobiológia
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
email:tomas.kuchta@nppc.sk
telefón:02 50 237 067

 

Potravinové databázy

RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
email:lenka.bartosova@nppc.sk
telefón: 0911 447 276

 

Technológie, inovácie a spolupráca s praxou
Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD.
email:stanislav.baxa@nppc.sk
telefón: 0907 469 889

Domáca spolupráca - prax

Zväzy, komory, združenia

Vedecké a odborné inštitúcie

Medzinárodná spolupráca

Skip to content