Spolupráca so štátom a občanmi v oblasti agroekológie

Ponuka spolupráce a poradenstva

Spolupráca so štátom
 • riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z legislatívy EÚ a záväzkov SR vo vzťahu k EÚ. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie má povinnosť všetky zákony a nariadenia Európskeho spoločenstva pretransformovať do národnej legislatívy a v prístupnej forme informovať užívateľov. Z tohto dôvodu boli vypracované podrobné odborné postupy na použitie schválených základných látok v prístupnej a zrozumiteľnej forme pre užívateľov – databáza základných látok.
 • schválené základné látky sa stali samostatnou kategóriou a sú každoročne uvádzané v aktualizovanom Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod a tiež v Zozname prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • tvorba plodinovo špecifických IPM (Integrated Pest Management) manuálov a ich implementácia v praxi
 • optimalizácia postupov obhospodarovania, využívania a ošetrovania porastov medziplodín a netradičných olejnín
 • energetické rastliny predstavujú významný zdroj energie, ktorého využitie smeruje ku spôsobom spracovania s vyššou energetickou výťažnosťou ako konvenčné spaľovanie biomasy – metóda pyrolýzneho spracovania
 • spolupracujeme pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych návrhov a stratégií, vypracovaní odborných stanovísk pre MPRV SR
 • poskytujeme podklady pre plnenie akčných plánov MPRV SR
 • odovzdávame výsledky výskumu a vývoja riadiacim orgánom a používateľskej sfére formou výskumných správ, vedeckých a odborných publikácií, hmotných a nehmotných realizačných výstupov a metodických postupov a organizáciou konferencií, seminárov a školení.

Informovanie občanov o činnosti

 • vydávaním odborného mesačníka rád a informácií pre poľnohospodárov Poľnohospodársky rok (ISSN 1336-4723)
 • publikovaním článkov v časopisoch i online so širokým záberom ako sú Roľnícke noviny, Agroporadenstvo, Naše pole a pod.
 • organizáciou podujatí pre širokú verejnosť – semináre, Deň otvorených dverí a pod.
 • aktívnou účasťou na Agrokomplexe zameranou na propagáciu činnosti ústavu

 

 

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
riaditel.vua@nppc.sk

vedúci:

email: 

ladislav.kovac@nppc.sk

telefón: +421 56 64 43 888

Kontakty podľa oblastí

Vedecký tajomník ústavu

RNDr. Igor Danielovič, PhD.

e-mail: igor.danielovic@nppc.sk

telefón: 056 64 43 888

Základné látky

Ing. Božena Šoltysová, PhD.
e-mail: bozena.soltysova@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Integrovaná ochrana

Ing. Martin Danilovic, PhD.
e-mail: martin.danilovic@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Alternatívne plodiny

Ing. Štefan Dupľák, PhD.
e-mail: stefan.duplak@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Energetické rastliny

Ing. Pavol Porvaz, PhD.
e-mail: pavol.porvaz@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Skip to content