Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

ZÁKLADNÉ LÁTKY PRI OCHRANE RASTLÍN (V ZMYSLE NARIADENIA ES 1107/2009)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zaviedlo novú kategóriu tzv. základných látok. Uvedeným termínom sa označujú látky, ktoré nie sú primárne určené pre použitie ako prípravky na ochranu rastlín, ale môžu sa používať pre ochranu rastlín alebo poľnohospodárskych produktov, a tiež na dezinfekciu priestorov, náradia a nástrojov.

V súlade s článkom 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009  základná látka musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a)    nie je problémová látka,
b)    nemá prirodzenú schopnosť narušiť endokrinný systém a nemá neurotoxické alebo imunotoxické účinky,
c)    prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín, buď priamo, alebo v prípravku, ktorý sa skladá z tejto látky a jednoduchého rozpúšťadla,
d)    neuvádza sa na trh ako prípravok na ochranu rastlín.
Pre účely tohto nariadenia sa za základnú látku považuje účinná látka, ktorá spĺňa kritériá pre „potraviny“ podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

V súčasnosti je na úrovni Európskej únie schválených 24 základných látok.

Skip to content