Spolupráca s odbornou verejnosťou v oblasti agroekológie

Odborné podujatia

 • dni otvorených dverí – praktické ukážky práce v laboratóriách ústavu
 • dni poľa – ukážky porastov energetických plodín, alternatívnych plodín
 • workshopy, semináre k problematike agroekológického výskumu

Základné látky

 • databáza základných látok, ktorá je doplnkovou alternatívou v oblasti pesticídov,
 • odborné príručky – problematika využitia základných látok pri alternatívnej ochrane vinohradov, zeleniny, ovocných sadov a drobného ovocia a poľných plodín.

 

Laboratórne analýzy

Agrochemické analýzy pôdy:

 • stanovenie živín podľa Mehlicha III (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie celkového a prístupného dusíka
 • stanovenie obsahu humusu v pôde
 • stanovenie pH (H2O, KCl)
 • stanovenie základných charakteristík pôdneho sorpčného komplexu
 • iné analýzy podľa dohody so zákazníkmi

Fyzikálne vlastnosti pôdy:

 • analýza zrnitostného zloženia pôdy podľa Nováka pipetovacou metódou
 • stanovenie pôdnej vlhkosti
 • stanovenie základných fyzikálnych a niektorých hydrofyzikálnych vlastností pôdy

Agrochemické rozbory rastlín:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie dusíka
 • stanovenie živín (P, K, Ca, Mg)

Rozbor hnojív na anorganickej a organickej báze:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie dusíka
 • stanovenie živín (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie uhlíka
 • stanovenie hustoty

 

Stanovenie technologických a kvalitatívnych parametrov plodín:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie klíčivosti
 • stanovenie HTS
 • stanovenie čistoty
 • stanovenie mokrého lepku
 • stanovenie dusíkatých látok
 • stanovenie škrobu,
 • stanovenie popolovín a organických látok
 • stanovenie tukov
 • stanovenie vlákniny
 • stanovenie lignínu, celulózy, hemicelulózy
 • stanovenie minerálnych živín (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie spaľovacích tepiel                     

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
riaditel.vua@nppc.sk

vedúci:

email: 

ladislav.kovac@nppc.sk

telefón: +421 56 64 43 888

Kontakty podľa oblasti

Analýzy pôdy a rastlinného materiálu
Ing. Božena Šoltysová, PhD.
e-mail: bozena.soltysova@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Meranie spaľovacích tepiel

RNDr. Igor Danielovič, PhD.
e-mail: igor.danielovic@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Alternatívne plodiny

Ing. Štefan Dupľák, PhD.
e-mail: stefan.duplak@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Energetické rastliny

Ing. Pavol Porvaz, PhD.
e-mail: pavol.porvaz@nppc.sk
telefón: 056 64 43 888

Skip to content