SPOLUPRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU V OBLASTI POTRAVÍN A VÝŽIVY

Odborné a vedecké periodiká

  • Odborné periodikum Trendy v potravinárstve vychádza 2x ročne v slovenskom jazyku, časopis sa zameriava na aktuálne poznatky z oblasti potravinárstva vo svete i na Slovensku.
  • Jediné slovenské karentované potravinárske periodikum Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Vychádza 4x ročne v anglickom jazyku.

Potravinárske databázy

  • Potravinová banka dát – budovaná od r. 1976, obsahuje údaje o chemickom zložení, nutričnej a energetickej hodnote potravín
  • Online potravinová databáza www.pbd-online.sk – slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín, oficiálny zdroj informácií o zložení potravín v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ponúkané produkty a služby

Odborné podujatia

  • Ústavné semináre NPPC-VÚP. Odborné semináre s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti potravinárstva a výsledkov riešených projektov. Realizujú sa zvyčajne raz za mesiac.
  • Účasť na výstavách – Agrokomplex, Danubius Gastro…
  • Realizácia odborných seminárov, vzdelávacích programov, kurzov a školení

Inovatívne potravinové systémy a výživa

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25

e-mail:riaditel.vup@nppc.sk

telefón: 02 50 237 036

riaditeľ:
e-mail: martin.polovka@nppc.sk
telefón: 0914 322 092

Kontakty podľa odborov:

 

Chémia a analýza potravín
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
email: blanka.tobolkova@nppc.sk
telefón: 02 50 237 049

 

Potravinárska mikrobiológia
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
email:tomas.kuchta@nppc.sk
telefón:02 50 237 067

 

Odbor potravinových databáz

RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
email:lenka.bartosova@nppc.sk
telefón: 0911 447 276

 

Technológie, inovácie a spolupráca s praxou
Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD.
email:stanislav.baxa@nppc.sk
telefón: 0907 469 889

Skip to content