Služby a poradenstvo 2022

ODBORNÉ KONGRESY, KONFERENCIE, SYMPÓZIÁ A SEMINÁRE:

 • Odborný webinár „Trávne porasty s výskytom borievky obyčajnej“. Termín konania: 31.03.2022, on-line, organizátor: NPPC-VÚRV-ÚTPHP (Ing. Vladimíra Vargová, PhD.); počet účastníkov 12, všetci zo SR. Na seminári bola prednesená 1 prednáška: Trávne porasty s výskytom borievky obyčajnej . Zámer seminára: prezentácia výsledkov projektu JUNIPERUS APVV-19-0471 „Využitie potenciálu borievky v potravinárskom priemysle“.
 • Odborný on-line seminár Aktuálny stavhorských kosných lúk na Slovensku. Termín konania: 11.04.2022, on-line, organizátor: NPPC, počet účastníkov 76, všetci zo SR. Na seminári bola prednesená prednáška: Aktuálny stav horských kosných lúk na Slovensku. Seminár bol zameraný na aktuálny stav horských kosných lúk na Slovensku a prezentovanie výstupov projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“.
 • Odborný seminár pre prax „Produkčné a mimoprodukčné ukazovatele trávnych ekosystémov v meniacich sa podmienkach“. Termín konania: 26. 05. 2022, miesto konania: Očová; organizátor: NPPC-VÚRV-ÚTPHP (Ing. J. Čunderlík, PhD. a kol.); počet účastníkov 52, všetci zo SR. Na seminári boli pracovníkmi NPPC-VÚRV-ÚTPHP prednesené 2 prednášky: Produkčné možnosti siatych trávnych porastov, Mimoprodukčné a produkčné funkcie trávnych porastov pri tvorbe. Zámer seminára: prezentácia výsledkov výskumných úloh zameraných na význam siatych porastov z hľadiska produkčnej a mimoprodukčnej funkcie a ochranu biodiverzity pri správnom obhospodarovní trávnych porastov.
 • Odborný on-line seminár „Zhodnotenie biomasy z trávnych porastov“. Termín konania: 19.09.2022, on-line, organizátor: NPPC, počet účastníkov 65, všetci zo SR. Na seminári bola prednesená prednáška: Zhodnotenie biomasy z trávnych porastov. Seminár bol zameraný na možnosti zhodnotenia biomasy z trávnych porastov.
 • Odborný seminár „Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov“. Termín konania: 13.12.2022, miesto konania: NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica; organizátor: NPPC-VÚRV-ÚTPHP (Ing. J. Čunderlík, PhD.); spoluorganizátori: ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, počet účastníkov 17, všetci zo SR. Na seminári boli pracovníkmi NPPC-VÚRV-ÚTPHP prednesené 3 prednášky: Manažment technologických systémov na trávnych ekosystémoch v podhorskej a horskej oblasti, Produkčná funkcia trávnych porastov a jej využitie v  chove hospodárskych zvierat, Netradičné hnojenie a využitie TTP. Zámer seminára: prezentácia aplikácie technologických postupov pri obhospodarovaní trávnych porastov, ich využitia v chove HZ a aplikácie netradičných hnojív  z pohľadu zvýšenia environmentálneho povedomia účastníkov v oblasti  technológií, ekologického hospodárenia s priaznivými vplyvmi na prírodné zdroje – voda, pôda.
 • Vedecko – technická konferencia „ENERGOINFO 22“. Termín konania: 21.12.2022, miesto konania: Stredná odborná škola stavebná v Banskej Bystrici, organizátori:  BBSK, SOŠ v Kremničke ÚKC ZSVTS B.Bystrica, NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica (Ing. J. Čunderlík, PhD.), počet účastníkov bol 180, všetci zo SR. Zámer podujatia: konferencia o nových skúsenostiach z využívania alternatívnych zdrojov energií v rámci Slovenska.  Na konferencii boli prezentované prednášky k problematike efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní energie.

 

DNI POĽA:

 • „26. celonárodný Deň poľa zameraný na krmoviny“. Termín konania: 26. 05. 2022; miesto konania: Očová; hlavný organizátor: AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR; spoluorganizátori: NPPC-VÚRV-ÚTPHP B. Bystrica, MPRV SR, VÚB Banka, SZPM, Agromagazín, Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve a týždenník Roľnícke noviny (mediálny partneri). Na Dni poľa boli poľnohospodárskej praxi prezentované stroje pre prípravu krmovín (kosačky, rozhadzovače, riadkovače, zberacie vozy, lisy, rezačky a obaľovačky určené na konzerváciu trávnej fytomasy), rôzne typy mechanizačných prostriedkov a oplôtkové systémy pre rôzne kategórie zvierat. V rámci akce sa uskutočnil odborný seminár „Produkčné a mimoprodukčné ukazovatele trávnych ekosystémov v meniacich sa podmienkach“, na ktorom boli pracovníkmi NPPC-VÚRV-ÚTPHP prednesené 2 prednášky (Ing. Iveta Ilavská, PhD., Ing. Stela Jendrišáková, PhD.).

 

ODBORNÉ PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX, ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ :

 • Prednáška Trávne porasty s výskytom borievky obyčajnej“ v rámci odborného webináru „Trávne porasty s výskytom borievky obyčajnej“. Termín konania: 31.03.2022; on-line; prednášku predniesla Ing. Vladimíra Vargová, PhD. (50 min.). 
 • Prednáška Aktuálny stavhorských kosných lúk na Slovensku“ v rámci odborného on-line seminára Aktuálny stav horských kosných lúk na Slovensku“. Termín konania: 11.04.2022, on-line; prednášku predniesla Ing. Janka Martincová, PhD. (50 min.). 
 • Prednáška Mimoprodukčné a produkčné funkcie trávnych porastov pri tvorbe krajiny, ochrane biodiverzity, prevencii prírodných rizík a výrobe krmív“ v rámci odborného seminára pre prax „Produkčné a mimoprodukčné ukazovatele trávnych ekosystémov v meniacich sa podmienkach“. Termín konania: 26.05.2022; miesto konania: Očová;; prednášku predniesla Ing. Stela Jendrišáková, PhD. (30 min.).  
 • Prednáška Produkčné možnosti siatych trávnych porastov“ v rámci odborného seminára pre prax „Produkčné a mimoprodukčné ukazovatele trávnych ekosystémov v meniacich sa podmienkach“. Termín konania: 26.05.2022; miesto konania: Očová;; prednášku predniesla Ing. Iveta Ilavská, PhD. (30 min.).  
 • Prednáška Zhodnotenie biomasy z trávnych porastov“ v rámci odborného on-line seminára „Zhodnotenie biomasy z trávnych porastov. Termín konania: 19.09.2022, on-line; prednášku predniesol RNDr. Štefan Pollák (50 min.). 
 • Prednáška Manažment technologických systémov na trávnych ekosystémoch v podhorskej a horskej oblasti“ v rámci odborného seminára „Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov““. Termín konania: 13.12.2022, miesto konania: NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica; prednášku predniesol Ing. Jozef Čunderlík, PhD. (20 min.). 
 • Prednáška Produkčná funkcia trávnych porastov a jej využitie v  chove hospodárskych zvierat“ v rámci odborného seminára „Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov“. Termín konania: 13.12.2022, miesto konania: NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica; prednášku predniesla Ing. Zuzana Dugátová (20 min.). 
 • Prednáška Netradičné hnojenie a využitie TTP“ v rámci odborného seminára „Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov“. Termín konania: 13.12.2022, miesto konania: NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica; prednášku predniesol RNDr. Štefan Pollák (20 min.). 
 • Prednáška „Vplyv pasienkového a lúčneho manažmentu na ekosystém biotopu Lk3 mezofilné pasienky a spásané lúky“ v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie „Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území“. Termín konania: 09.2022; miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica; prednášku predniesla Ing. Stela Jendrišáková, PhD. (20 min.). 

Poradenstvo a konzultácie

 • Poradenstvo v oblasti pratotechniky pre zlepšenie kvality fytomasy porastov pre PD Turová (Ing. Vladimíra Vargová, PhD., v rozsahu 3 hodín), 02. marec 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania trávnych porastov pre FO Lucia Vetráková, Brezno (Ing. Zuzana Dugátová, v rozsahu 3 hodín), 15. marec 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania viacročných trávnych porastov pre FO Bystrík Zamkovský, Vojňany ( Norbert Britaňák, PhD., v rozsahu 4 hodín), 18. marec 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného pasienkového porastu pre Agroeko Farma, Ladomírová (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín), 28. marec 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného lúčneho porastu pre SHR Miroslav Penička, Babiná (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín), 04. apríl 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného pasienkového porastu pre SHR Ing. Búci, Bzenica (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín),  06. apríl 2022.
 • Poradenstvo v oblasti pratotechnických opatrení na trávnych porastoch pre Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh (Ing. Vladimíra Vargová, PhD., v rozsahu 3 hodín), 21. apríl 2022.
 • Poradenstvo v zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného pasienkového porastu pre HM-Agro, s.r.o., Lučenec (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín),  22. apríl 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného lúčneho porastu pre M.H.S., Krupina (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín),  04. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti ošetrovania pasienkových plôch pre SHR Jozef Griger, Doľany (RNDr. Ľubomír Hanzes, v rozsahu 3 hodín),  06. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zlepšenia zapojenosti športového trávnika pre OFK Priechod (Ing. Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín),  12. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania druhovo pestrého lúčneho porastu pre FO Jozef Bialik, Pohorelá (Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jančová, PhD., v rozsahu 3 hodín), 12. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti optimalizácie pôdnych parametrov na plochách TTP pre PPD Liptovská Teplička (RNDr. Ľubomír Hanzes, v rozsahu 3 hodín),  13. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania trávnych porastov pre zlepšenie ich kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pre FO Lenka Hrablayová, Polomka (Ing. Zuzana Dugátová, v rozsahu 3 hodín), 16. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti obhospodarovania a zlepšenia siatych porastov pre Agrosev, spol. s.r.o., Detva (Ing. Zuzana Kováčiková, PhD., v rozsahu 3 hodín),  18. máj 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania druhovo pestrého lúčneho porastu pre FO Lucia Vetráková, Brezno (Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jančová, PhD., v rozsahu 3 hodín), 20. jún 2022.
 • Poradenstvo v oblasti využívania TTP v systémoch AEKO pre PPD Liptovská Teplička (RNDr. Ľubomír Hanzes, v rozsahu 3 hodín), 24. jún 2022.
 • Poradenstvo v oblasti obhospodarovania trávnych porastov pre udržanie stavu biodiverzity pre PD Bukovina, Strelníky (Ing. Stela Jendrišáková, PhD., v rozsahu 3 hodín), august 2022
 • Poradenstvo v oblasti agroenvironmentálneho obhospodarovania trávnych porastov pre PD Bukovina, Strelníky (Ing. Stela Jendrišáková, PhD., v rozsahu 3 hodín), august 2022.
 • Poradenstvo v oblasti zakladania a obhospodarovania trávnych porastov pre FO Malvína Pažická, Predajná (Ing. Zuzana Dugátová, v rozsahu 3 hodín), 20. september 2022.
 • Poradenstvo v oblasti v oblasti zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov degradovaného lúčneho porastu pre pre Weli Capra, s.r.o., Gemerská Poloma ( Jozef Čunderlík, PhD., v rozsahu 3 hodín), 22.september 2022.
 • Poradenstvo v oblasti príprav podkladov ku kompenzácii strát spôsobených suchom na produkcii TTP pre SHR Jozef Griger, Doľany (Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD., v rozsahu 6 hodín), november 2022.
 • Poradenstvo v oblasti príprav podkladov k programovej podpore dotačných titulov na TTP a chov HD pre SHR Jozef Griger, Doľany (Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD., v rozsahu 6 hodín), november 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti pratotechnických opatrení na zabezpečenie dostatočnej produkcie pasienkov pre Ovčiarske družstvo Dolná Lehota (Ing. Zuzana Dugátová., v rozsahu 5 hodín), 20. apríl 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti starostlivosti o poškodené a rekultivované trávnikové plochy pre FO Ladislav Šánta, Hrochoť (RNDr. Štefan Pollák, v rozsahu 4 hodín), jún 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti starostlivosti o  trávnikové plochy pre FO Mgr. Milena Konôpková, Banská Bystrica ( Štefan Pollák, v rozsahu 3 hodín), 22. júl 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti posúdenia stavu extenzívne využívaných trávnych porastov pre PPD Liptovská Teplička (RNDr. Ľubomír Hanzes, PhD., , v rozsahu 5 hodín), 22. júl 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti v oblasti posúdenia stavu a návrhov pratotechnických opatrení na zlepšenie produkcie pasienkových porastoch pre RD Hron, Slovenská Ľupča (Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jančová, PhD., v rozsahu 4 hodín), 08. august 2022.
 • Terénne poradenstvo v oblasti zakladania a starostlivosti o porasty drobného ovocia pre FO Ladislav Šánta, Hrochoť (RNDr. Štefan Pollák, v rozsahu 3 hodín), 12. október 2022.
 • Individuálne poradenstvo v oblasti optimalizácie výživy ornej pôdy pre FO Schwarz Branislav, Topoľčany (Ing. Ľubica Jančová, v rozsahu 3 hodín), 7. marec 2023.
 • Individuálne poradenstvo v oblasti návrhu potreby vápnenia pôdy pre FO Vozár Peter, Banská Bystrica (Ing. Ľubica Jančová, v rozsahu 3 hodín), 14. júl 2022.
 • Konzultácie v oblasti skladovania silážovaných krmovín a technických požiadaviek na silážne žľaby pre FO Lichý (Ing. Mariana Jančová, PhD., Ing. Zuzana Dugátová, 2 hodín), 07. február 2022.
 • Konzultácie v oblasti podpory biodiverzity v lesných priesekoch pod vedeniami vysokého napätia pre Úsek správy VVN, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jančová,  PhD., v rozsahu 3 hodín), 24. máj 2022.

 

FILMY, ROZHOVORY A MATERIÁLY PRE ROZHLAS, TELEVÍZIU A TLAČ

 • Krátky vstup v rozhlasovom vysielaní Ekorubrika – Radio Regina  Stred Banská Bystrica o získavaní semien z druhovo bohatých trávnych porastov prostredníctvom kartáčového zberača trávnych semien a metodickej príručke na zachovanie priaznivého stavu horských lúčnych biotopov v rámci cezhraničného projektu Interreg V- A Poľsko -Slovensko 2014-2020 „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ – v trvaní 8:35 min., dňa 11.05. 2022. (rozhovor poskytla Ing. Janka Martincová, PhD.), relácia dostupná na: http://nppc.sk/pdf/2022/11.05.22%20ReginaBB%2011.13%20pre%20JM.mp3 
 • Sumárny prehľad o poradenských aktivitách realizovaných v roku 2022 je uvedený v tabuľke 10. Nakoľko pre rok 2022 neboli NPPC-VÚRV-ÚTPHP a jeho pracoviskám priamo na poradenstvo pridelené žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, boli jednotlivé poradenské akcie zabezpečované z rozpočtu ústavu v rámci riešenia jednotlivých projektov výskumu a vývoja. Z tohto dôvodu nie je možné poradenské činnosti presnejšie ekonomicky kvantifikovať.
Zhodnotenie ostatných realizačných činností

NPPC-VÚRV-ÚTPHP B. Bystrica – VTO Turčianske Teplice – Diviaky zabezpečuje zastupovanie odrôd tráv, ďateliny lúčnej a ďateliny plazivej pre DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice, s.r.o (ČR).  V sezóne 2022  boli na VTO Turčianske Teplice – Diviaky vyrábané nasledujúce druhy a odrody tráv: mätonoh mnohokvetý Jivet C,  Alamo C a Porubka C,  kostrava trsteníkovitá Kora C, kostravovec Felina C,  Fojtan C a Hykor C a timotejka lúčna Lema C. Vyčistených a vysušených bolo v r. 2022 na VTO Turčianske Teplice – Diviaky spolu 270,4 t osív tráv pre DLF Seeds, s.r.o. Hladké Životice. 

NPPC-VÚRV-ÚTPHP BB v roku 2022 realizovalo činnosti v oblasti prísevov do trávnych porastov, zberu a pozberovej úprave krmovín a mulčovania trávnych porastov pre poľnohospodárske subjekty .

 

NPPC-VÚRV-ÚA

ÚA Michalovce cez  laboratórium Odboru produkčnej ekológie a agrochémie v roku 2022 zabezpečoval poradenstvo pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou a nepoľnohospodárskou činnosťou, pre súkromne hospodáriacich roľníkov a súkromné osoby. Pre účely hnojenia plodín boli uskutočnené kompletné rozbory pôdy, bola posúdená úrodnosť pôdy a na jej základe boli odporúčané nápravné opatrenia, boli realizované rozbory rastlinného materiálu v priebehu vegetácie a posúdený výživný stav porastu a stanovené parametre pre optimálny výsevok osív pred sejbou. Pre účely hnojenia plodín sme v roku 2022 vykonali rozbory 28 vzoriek pôdy, pričom sme celkovo urobili 195 chemických analýz v dodaných vzorkách pôdy. Na základe získaných výsledkov rozborov pôd (anorganický dusík, prístupné živiny – fosfor, draslík, horčík, vápnik, pôdna reakcia, obsah humusu) sme posúdili pôdnu úrodnosť a odporučili opatrenia pre zvýšenie pôdnej úrodnosti pre spoločnosť WH Danubius Kláštor pod Znievom, Agropotravinárske družstvo Malčice, PD Vinohrady Choňkovce a pre súkromne hospodáriacich pestovateľov (Ing. Juraj Hospodár zo Zalužíc, p. Ján Čejka z Vinného, p. Ľubica Ryníková z Horne). Súčasne s pôdou sme realizovali aj rozbory rastlinného materiálu počas vegetácie a odporučili korekciu výživy sóje fazuľovej.

Z hľadiska výpočtu optimálneho výsevku pred sejbou sme v roku 2022 stanovovali aj čistotu, klíčivosť a HTS osív (sója fazuľová, pšenica tvrdá, pšenica ozimná, jačmeň ozimný). Celkovo sme v roku 2022 uskutočnili 61 chemických analýz z 24 vzoriek rôznych druhov osív od spoločnosti WH Danubius Kláštor pod Znievom a NOP Lekárovce a od p. Jána Čižmára z Orechovej. Rozsah poradenskej činnosti v roku 2022 bol 250 hodín .

 

Kľúčoví odberatelia výsledkov

Domáca spolupráca

 

Komerčné subjekty

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Trnava

Agrobiosfer s.r.o. Bratislava

AGB Beňuš

Agra group Bodíky

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Agrosev Detva s.r.o.

Agrotrans s.r.o., Šamorín

Arguss, s.r.o., Bratislava

ASRA s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Axereal Slovakia s.r.o. Modra

 

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

BASF, spol. s r.o. Bratislava

BAYER s.r.o. Crop Science, Bratislava

Belba plus s.r.o Ivanka pri Nitre

Biomila, spol. s r.o. Rudník

 

CELPO s.r.o., Očová

Corteva AgriScience Slovakia s.r.o., Bratislava

 

DroneVision s. r. o., Bratislava

 

Enviral, a. s., Leopoldov

 

Galleko s.r.o., Trenčín

GRAMINEX, s.r.o. Levoča

 

ISTROPOL Solary a.s.

 

Legumen, v.o. Piešťany

Limagrain Slovakia s.r.o., Lučenec

 

Mestské lesy s.r.o. B. Bystrica

Mlyn Trenčan, spol. s r.o.

Mlyn Štúrovo, a.s.

 

Natures a. s. Trnava

 

Organix s.r.o Lužianky

Ovčiarske družstvo Dolná Lehota

 

Pekáreň Drahovce, s.r.o.

PeWaS s.r.o. Bratislava

PD Bolešov (Slovenské farmárske družstvo)

PD B. Bystrica – Podlavice

PD Bukovina Strelníky

PD Hrochoť

PD Očová

PD Sebedín-Bečov

PD Tulčík

PD Vrbové (Slovenské farmárske družstvo)

PPD Liptovská Teplička

PLANTEX s.r.o. Veselé

 

Rapool Slovakia s.r.o, Piešťany

RD HRON Slovenská Ľupča

RWA Slovakia s.r.o., Bratislava

 

Selekt, Výskumný a šľachtiteľský ústav a. s. Bučany

SHR

Martin Kolárik SHR Horná Polianka

Andrej Šofranko SHR

Vladimír Zeman SHR Polianka

Ing. Vladimír Sedliak SHR Veľká Lúka

Jozef Gríger SHR Slovenské Pravno

SEMA HŠ s r. o. Sládkovičovo

SPD Veselé (Slovenské farmárske družstvo)

Soufflet AgroSlovakia j.s.a., Bratislava

Syngenta Slovakia, s.r.o.

 

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice

VÚCHT a.s. Bratislava

 

Zelseed s.r.o. Horná Potôň

 

Zväzy a komory

Združenie pestovateľov obilnín

Slovenský zväz olejninárov

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Agrárna komora SR

Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Slovak No-till Club

OZ Geoderma

 

 

Zahraničná spolupráca

 

Arménsko

Belgicko

Bielorusko

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Holandsko

Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Rakúsko

Slovinsko

Srbsko

Švédsko

Ukrajina

USA

Veľká Británia

 

Prehľad o dvojstrannej a viacstrannej medzinárodnej spolupráci na základe uzatvorených dohôd

 

Názov a sídlo zahran. partnera

Charakteristika spolupráce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (ČR)

Spolupráca v oblasti ochrany genofondu (vrátane skladovania bezpečnostných duplicít GZR – zmluva r. 2014), metodológie šľachtenia, rastl. biotechnológií, molekulárneho šľachtenia, genetických transformácií pri tvorbe nových biologických materiálov, ochrany a výživy rastlín, využívania pôdy a technológií pestovania poľných plodín.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. – Agrotest Fyto, s.r.o. Kromeříž (ČR)

Spolupráca v oblasti rastlinných biotechnológií, molekulárneho šľachtenia, genetických transformácií pri tvorbe nových biologických materiálov so zlepšenými hospodárskymi vlastnosťami, zvýšenou kvalitou a odolnosťou voči biotickým a abiotickým faktorom. VŠS Vígľaš-Pstruša realizuje túto spoluprácu v rámci nšľ. ovsa a pšenice ozimnej.

Institute of Agriculture Karnobat (Bulharská republika)

Podpora vedecko-technickej spolupráce na tému „Šľachtenie a technológia poľných plodín“.

Institut for Fruit Growing Minsk (Bieloruská republika)

Predmetom spolupráce je výmena biologického materiálu GZ (ovocné druhy) a vedeckých a výsk. pracovníkov.

Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Praha (Česká republika)

Predmetom spolupráce je testovanie konvenčných odrôd pšenice letnej podmienkach SR, zabezpečovanie odrodových predskúšok ŠOS s ozimnou pšenicou a zastupovanie odrody ovsa nahého.

Plant Select Hrubčice s.r.o. (ČR – je súč. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín.

Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston (Iowa, USA)

Predmetom spolupráce bolo zabezpečovanie odrodových predskúšok ŠOS s ozimnou repkou.

Syngenta Agro GmbH Maintal (SRN)

Predmetom spolupráce je zakladanie registračných pokusov s fungicídmi v obilninách.

Secobra Recherches Maule (Francúzsko)

Testovanie ozimného jačmeňa na zimovzdornosť, spolupráca s VŠS Vígľaš-Pstruša.

SA Lemaire Deffontaines (Francúzsko)

Zastupovanie odrody ovsa nahého odrody Tatran a ovsa čiernoplevnatého Hucul.

Euralis Siemences Blagnac Cedex (Francúzsko)

Predmetom spolupráce bolo testovanie vlastností konvenčných odrôd repky ozimnej.

Premium Crops Ltd. (Veľká Británia)

Zastupovanie odrody ovsa nahého, odrody Tatran.

RAC (Station fédérale de recherches en production vegetable de Changins) Changins Nyon (Švajčiarsko)

Vo Švajčiarsku sú registrované odrody: ďatelina lúčna Sigord a ľadenec rožkatý Polom.

Westyard B.V. Le Denekamp, Holandsko

Firma výlučne zastupuje v EÚ odrodu ďateliny lúčnej Marieta, Sigord

Hrvatski Stočarsko Selekcijski Centar Zagreb (Chorvátsko)

Spolupráca pri skúšaní a registrácií odrôd.

Agromais d.o.o. Zagreb – Sesvete (Chorvátsko)

Firma zastupuje výlučne v Chorvátsku odrody ovsa siateho Zvolen a Viliam.

SAATZUCHT DONAU GmbH &CoKG Probstdorf (Rakúsko)

Firma zastupuje výlučne v EÚ odrodu ovsa siateho Prokop.

SEM-PARTNERS Vernouillet (Francúzsko)

Firma zastupuje výlučne vo Francúzsku odrodu ovsa nahého Važec a nevýlučne v EÚ.

Chmelařský Institut (CHI), s.r.o. Žatec (Česká republika)

Zmluva podpísaná 25. 2. 2000 (VÚRV od roku 1998 zastupuje firme odrody chmeľu obyčajného v SR).

Morseva Olomouc (ČR)

Morseva v ČR zastupuje a obchodne využíva odrody VÚRV registrované v ČR (okrem lucerny).

Oseva UNI Choceň a.s. (ČR)

15. 12. 1999 bola podpísaná zmluva o zastupovaní a obchodnom využívaní odrôd lucerny siatej v ČR.

Selgen Praha a.s. a jeho pracov. Stupice, Krukanice a Úhřetice (ČR)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín

Soufflet Agro (pôvodne Selekta), a.s. Prostějov (ČR)

Predmetom spolupráce je testovanie odrôd kukurice siatej a repky ozimnej a testovanie vplyvu hnojív s biostimulačným efektom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre jačmeňa jarného. Licenčné využívanie odrôd oz. pšenice, ovsa a ďateliny lúčnej.

Rožnovská travní semena s.r.o. Rožnov p. Radhoštěm (ČR)

RTS v ČR zastupuje a obchodne využíva odrody ďateliny lúčnej.

AGRA – GROUP, a.s. Střelské Hoštice (ČR)

Firma zastupuje v ČR odrody maku.

LABRIS, s.r.o. Dobré (ČR)

Spolupráca v pestovaní a využívaní maku siateho, firma zastupuje v ČR odrody maku siateho a oz. pšenice. Spoločná tvorba internetovej stránky www.makovepole.sk

Poloseed s.r.l. AGNA (PD) Taliansko

Firma zastupuje celosvetovo odrodu lucerny siatej Vanda, tritikale ozimné PS Tecko, pšenicu ozimnú Elinor, ovos siaty čierny Norik. Nevýhradne zastupuje ovos siaty Vaclav a ďatelinu lúčnu Slatina.

ZIA – Zemědelská agentura Praha (ČR)

Spolupráca v oblasti využívania pôdy a technológie pestovania poľných plodín. Skúšanie odrody sóje fazuľovej Brunensis v 4 spôsoboch obrábania pôdy.

ProSeeds, s.r.o. Havlíčkov Brod (ČR)

Firma obchodne zastupuje odrody ďateliny lúčnej.

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Deputy Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges Department, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Tereza BUDNAKOVA, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu „RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases“ Grant Agreement č.: 773311

Aarhus Universitet (koordinátor) a partnermi konzorcia (24), Denmark

Dohoda o konzorciu v rámci riešenia projektu „RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases“

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Deputy Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges Department, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Tereza BUDNAKOVA, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding „ECOBREED“ Grant Agreement č.: 771367

Kmetijski Institut Slovenije, Koordinátor projektu: Dr. V. Meglic a partnermi konzorcia, Slovenia

Dohoda o konzorciu Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding „ECOBREED“

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Matthias LANGEMEYER, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu „Activated GEnebank NeTwork“, Acronym ´AGENT“, Grant Agreement č. 862613

Nils Stein, Leibniz – Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung a partnermi konzorcia (18), Germany

Dohoda o konzorciu v rámci riešenia projektu „Activated GEnebank NeTwork“, Acronym „AGENT“

OKHBLFA Francisco-Josephinum, Wieselburg, Weinzierl 1, 3250 Rakúsko

Dohoda o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko projektu „IDARPO – Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia“

ITMS kód projektu: 305011X831

Mendelova univerzita v Brně (ČR)

Dohoda o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika projektu „SUPOKLIP – Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve“ ITMS kód projektu: 304011Y185

 

NPPC-VÚRV-ÚTPHP

 

Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakteristika spolupráce

Lantmännen Agroenergi Svalof (Švédsko)

Zmluva z 25. 4. 1994, testovanie švédskych odrôd vŕby košikárskej na energetické využitie v podmienkach Slovenska, licencia na predaj odrezkov na nové výsadby.

DLF Seeds, s.r.o.,  Hladké Životice (ČR)

Predmetom spolupráce je oblasť výskumu a podpory pestovania a rozširovania odrôd tráv a ďatelinovín v SR. NPPC-VÚRV-ÚTPHP-Výrobňa trávnych osív Turč. Teplice – Diviaky. V roku 2022 VTO pre DLF Seeds zabezpečovalo výrobu osív 4 druhov a 7 odrôd tráv.

Research institute of mountain stockbreeding and agriculture – RIMSA, Bulharská republika

Zmluva z 18. 5. 2018, predmetom je spolupráca za účelom výskumnej a vzdelávacej činnosti a pri prenose poznatkov a výsledkov výskumu do spoločenskej praxe. Spolupráca na výskumnej a odbornej činnosti, najmä v oblasti genetických zdrojov tráv a leguminóz, efektívneho manažmentu trávnych porastov a využívania kŕmnych plodín, hodnotenia kvality a kŕmnej hodnoty krmovín z poloprírodných a dočasných trávnych porastov.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poľsko

Zmluva z 26. 11. 2018. Predmetom zmluvy je riešenie a udržateľnosť projektu Poľsko – Slovensko PLSK.01.01.00-00-0096/17 Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty – MOB ITP Kraków, Poľsko

Zmluva z 25. 09. 2020. Predmetom zmluvy je riešenie a udržateľnosť projektu International Visegrad Fund’s Visegrad Grant No. 22020204 – Content of nitrates and nitrites in vegetables from different types of agriculture. Joint education

 

NPPC-VÚRV-ÚA

 

Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakteristika spolupráce

Agricultural Institute of Republic of Srpska, Banja Luka

Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti pestovania energetických rastlín z 25.08.2015

Ukrajinská akademia agrárnych vied, Velyka Bakta, Ukrajina

 

Dohoda podpísaná 5.08.2015. je zameraná najmä na oblasť šľachtenia a rajonizácie rastlín, využívania pôdy a vypracovania technologických postupov a na spoluprácu v oblasti vedeckého bádania

 

Spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami pri riešení otázok vedy a výskumu bez uzatvorených zmlúv

 

Názov a sídlo zahran. partnera

Charakteristika spolupráce

Nordsaat Saatzucht GmbH Langenstein-Böhnshausen (SRN)

Vzájomné predskúšky novošľachtencov ovsa siateho plevnatého i nahého.

Agritec – výskum, šlechtení a služby s.r.o., ČR

Vzájomná spolupráca v oblasti pestovania, regenerácie a uchovávania genetických zdrojov strukovín

Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged (Maďarská republika)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín.

R.A.G.T. Branišovice, s.r.o. (ČR)

Vzájomné predskúšky obilnín.

Strube GmbH & Co.KG, Söllingen (SRN)

Vzájomne skúšanie novošľachtenia oz. pšenice a pšenice jarnej.

ZIA – Zemědelská agentura Praha (ČR)

Spolupráca v oblasti využívania pôdy a technológie pestovania poľných plodín.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (ČR)

Spolupráca pri príprave medzinárodných projektov zameraných na sledovanie kvality primárnej rastlinnej produkcie, spolupráca pri analýze rastlinných vzoriek (predovšetkým obilniny)

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  (ČR)

Spolupráca pri príprave spoločných projektov a publikácií, konzultácia experimentov a získaných výsledkov zameraných na využitie primárnych potravinových surovín v potravinárske, potravinárske technológie, kvalita primárnych surovín.

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav sacharidú a cereálií (ČR)

Spolupráca pri štúdiu rôznych typov polysacharidov v obilninách, metodológia experimentov, spolupráca pri analýze výsledkov, extrakcia látok, technológia spracovania vstupnej suroviny.

 

NPPC-VÚRV-ÚTPHP

 

Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakteristika spolupráce

InoCure s.r.o., Praha, Česká republika

Spolupráca na príprave projektov zameraných na zavedenie  nanotechnológií do poľnohospodárstva

Institut of Agriculture Karnobat, Bulharská republika

Spolupráca na projekte cezhraničnej spolupráce

Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), Belgicko 

Spolupráca na EU projekte i-SoMPE ( Innovative soil management practices in Europe and their suitability for European farming systems) 

AFRISO spol. s .r.o., Nupaky, Česká republika

Spolupráca na projekte cezhraničnej spolupráce v oblasti merania emisií z TTP

Faculty of Chemical Technology and Environmental Engineering – Yerevan, National Polytechnic University of Armenia, Arménsko 

Spolupráca na príprave projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti ekologického hodnotenia

biochemickej mobility ťažkých kovov v pôde a v rastlinách

Corvinus University of Budapest, Benefit Ltd., Budapest (Maďarská republika)

Spolupráca na projekte cezhraničnej spolupráce

 

NPPC-VÚRV-ÚA

 

Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakteristika spolupráce

University of Debrecen – Research Institute of Nyíregyháza and  Research Institute of Karcag, Hungary;

 

Predmetom spolupráce je testovanie krajinných odrôd obilnín a nových druhov rastlín a spolupráca na cezhraničných projektoch

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Poland;

 

Predmetom spolupráce je testovanie  nových druhov energetických rastlín

 

 

Odborné výstupy

Výber z publikačnej činnosti NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby za rok 2022

V3           Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

článok (CCC; WOS; SCOPUS)

V3           CAGÁŇ, Ľ.
Essential oils: useful tools in storage-pest management [článok CCC; WOS CC; SCO] / Ľ. Cagáň, Miroslava Apacsová Fusková, D. Hlávková, O. Skoková Habuštová.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.22 (2022), art.no. 3077 [1-15].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11223077          

V3           DULANSKÁ, S.
Uptake and distribution of radiostrontium in tomato treated with arbuscular mycorrhizal fungi [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / S. Dulanská, I. Gomola, Marcela Gubišová, Katarína Ondreičková, J. Pánik, Ľ. Mátel, M. Horník.
In: Radiation protection dosimetry. – ISSN 0144-8420. – Roč.198, č.9-11 (2022), s. 720-725.
DOI 10.1093/rpd/ncac125>

V3           GREGUSOVÁ, V.
The cell-wall beta-D-glucan in leaves of oat (Avena sativa L.) affected by fungal pathogen Blumeria graminis f. sp. avenae [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / V. Gregusová, Š. Kaňuková, Martina Hudcovicová, Katarína Bojnanská, Katarína Ondreičková, B. Piršelová, P. Mészáros, L. Lengyelová, Ľ. Galuščáková, V. Kubová, I. Matušíková, Daniel Mihálik, Ján Kraic, Michaela Havrlentová.
In: Polymers-Basel. – ISSN 2073-4360. – Roč.14, č.16 (2022), art.no. 3416 [1-20].
DOI 10.3390/polym14163416                  

V3           GREGUŠKOVÁ KLEMMOVÁ, E.
Genotoxic effects of transboundary pollutants in Pinus mugo in the high mountain habitats [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / E. Gregušková Klemmová, Daniel Mihálik, Ján Kraic, Michaela Mrkvová, J. Sokol, P. Gregor, A. Rafajová, P. Čupr.
In: Ecological indicators. – ISSN 1470-160X. – Roč.140 (2022), art.no. 109009 [1-13].
DOI 10.1016/j.ecolind.2022.109009

V3           GUBIŠOVÁ, M.
Superabsorbent polymer seed coating reduces leaching of fungicide but does not alter their effectiveness in suppressing pathogen infestation [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / Marcela Gubišová, Martina Hudcovicová, P. Matušinský, Katarína Ondreičková, Lenka Klčová, Jozef Gubiš.
In: Polymers-Basel  [online]. – ISSN 2073-4360. – Roč.14, č.1 (2022), art.no. 76 [1-13].
DOI 10.3390/polym14010076

V3           HANZALOVÁ, A.
Virulence of wheat leaf rust (Puccinia triticina Eriks.) and Lr resistance genes in wheat cultivars in the Slovak Republic in the years 2016-2019 [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / A. Hanzalová, Svetlana Šliková, Martina Hudcovicová, Lenka Klčová, Edita Gregová.
In: Cereal research communications. – ISSN 0133-3720. – Roč.50, č.2 (2022), s. 281-286.

V3           HORÁČEK, M.
Differentiation of apricots of different geographic origin in Central and Southern Europe by applying Sr-87/Sr-86 analysis: Potential and limitations [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / M. Horáček, Lenka Klčová, Martina Hudcovicová, Katarína Ondreičková, Jozef Gubiš, S. Holzl.
In: Foods  [online ]. – ISSN 2304-8158. – Roč.11, č.15 (2022), art.no. 2239 [1-10].
DOI 10.3390/foods11152239                   

V3           HORÁČEK, M.
Editorial: Identification and control of the geographic origin of plant materials: Investigation of ambient influences and environmental selection [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / M. Horáček, D. Magdas, Katarína Ondreičková, S. Hölzl, D. Wunderlin.
In: Frontiers in sustainable food systems [online]. – ISSN 2571-581X. – Roč.6 (2022), art.no. 985249 [1-3].
DOI 10.3389/fsufs.2022.985249

V3           HOZLÁR, P.
Study of dynamic accumulation in β-D-glucan in oat (Avena sativa L.) during plant development [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / Peter Hozlár, V. Gregusová, P. Nemeček, Svetlana Šliková, Michaela Havrlentová.
In: Polymers-Basel. – ISSN 2073-4360. – Roč.14, č.13 (2022), art.no. 2668 [1-13].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym14132668

V3           KAŇUKOVÁ, Š.
Establishment of stem cell-like cells of Sida hermaphrodita (L.) Rusby from explants containing cambial meristems [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / Š. Kaňuková, Marcela Gubišová, Lenka Klčová, Daniel Mihálik, Ján Kraic.
In: International journal of molecular sciences  [online]. – ISSN 1422-0067. – Roč.23, č.14 (2022), art.no. 7644 [1-11]. DOI 10.3390/ijms23147644

V3           MIHÁLIK, D.
Elicitation of hyoscyamine production in Datura stramonium L. plants using tobamoviruses [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / Daniel Mihálik, Richard Hančinský, Š. Kaňuková, Michaela Mrkvová, Ján Kraic.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.23 (2022), art.no. 3319 [1-9].
DOI 10.3390/plants11233319

V3           MRKVOVÁ, M.
High-throughput sequencing discloses the Cucumber mosaic virus (CMV) diversity in Slovakia and reveals new hosts of CMV from the Papaveraceae family [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / Michaela Mrkvová, Richard Hančinský, L. Predajňa, P. Alaxin, A. Achs, J. Tomašechová, K. Šoltys, Daniel Mihálik, A. Olmos, A. Ruiz-Garcia, M. Glasa.
In: Plants – Basel [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.13 (2022), art.no. 1665 [1-12].

V3           PATPOUR, M.
Wheat stem rust back in Europe: Diversity, prevalence and impact on host resistance [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / M. Patpour, M. Hovmoller, J. Rodriguez-Algaba, B. Randazzo, D. Villegas, V. Shamanin, A. Berlin, K. Flath, P. Czembor, A. Hanzalova, Svetlana Šliková, E. Skolotneva, Y. Jin, L. Szabo, K. Meyer, R. Valade, T. Thach, J. Hansen, A. Justesen.
In: Frontiers in plant science. – ISSN 1335-2466. – Roč.13 (2022), art.no. 882440 [1-17].
DOI 10.3389/fpls.2022.882440
Supplementary Material: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.882440/full#supplementary-material. – SSR genotypic data: https://doi.org/10.5281/zenodo.6598616. – Data_Sheet_1 – Data Citation Index WOS (Accession NumberDRCI:DATA2022109024657960). DOI 10.3389/fpls.2022.882440          

V3           TIRDIĽOVÁ, I.
Impact of 3-year period as a factor on the content of biologically valuable substances in seeds of white lupin [článok CCC; WOS CC; SCO] / I. Tirdiľová, A. Vollmannová, S. Čéryová, P. Obtulovič, J. Árvay, Erika Zetochová.
In: Plants – Basel [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.16 (2022), art.no. 2087 [1-16].
DOI 10.3390/plants11162087>                

V3           TIRDIĽOVÁ, I.
Varietal influence on the content of biologically valuable compounds in selected legumes [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / I. Tirdiľová, A. Vollmannová, P. Obtulovič, Erika Zetochová, S. Čéryová.
In: Journal of food and nutrition research. – ISSN 1336-8672. – Roč.61, č.2 (2022), s. 146-155.     

V3           TOMAŠECHOVÁ, J.
First report of Cucumis melo endornavirus infecting Cucurbitaceae plants in Slovakia [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / J. Tomašechová, A. Olmos, A. Belen Ruiz-García, C. Canales, Michaela Mrkvová, Miroslav Glasa.
In: Journal of plant pathology. – ISSN 1125-4653. – Roč.104, č.3 (2022), s. 1179-1180.
DOI 10.1007/s42161-022-01149-4

V3           VALKOVÁ, V.
Selected physico-chemical, nutritional, antioxidant and sensory properties of wheat bread supplemented with apple pomace powder as a by-product from juice production [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / V. Valková, H. Ďúranová, Michaela Havrlentová, E. Ivanišová, J. Mezey, Z. Tóthová, L. Gabriny, M. Kačániová.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.9 (2022), art.no. 1256 [1-11].
DOI 10.3390/plants11091256

V3           ZAPLETALOVÁ, A.
Influence of nitrogen nutrition on fatty acids in oilseed rape (Brassica napus L.) [článok CCC ; WOS CC ; SCO] / A. Zapletalová, L. Ducsay, L. Varga, J. Sitkey, S. Javoreková, Peter Hozlár.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.11, č.1 (2022), art.no. 44 [1-9].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11010044

článok (WOS CC; SCOPUS)

V3           BABULICOVÁ, M.
Influence of fertilisation and crop rotation on grain yield and quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) [článok SCO] / Mária Babulicová, Soňa Gavurníková.
In: Agriculture (Poľnohospodárstvo). – ISSN 0551-3677. – Roč.67, č.4 (2021), s. 191-205.
Dostupné na: https://doi.org/10.2478/agri-2021-0017

V3           GREŠÍKOVÁ, S.
The transmission of plant viruses : review [článok SCO] / Simona Grešíková.
In: Agriculture (Poľnohospodárstvo). – ISSN 0551-3677. – Roč.68, č.3 (2022), s. 119-126.
DOI 10.2478/agri-2022-0011

V3           MENDELOVÁ, A.
Comparison of the influence of different fruit drying methods on the content of selected bioactive substances [článok WOS CC ; SCO] / A. Mendelová, Ľubomír Mendel, M. Solgajová, A. Kolesárová, J. Mareček, L. Zeleňáková.
In: Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. – ISSN 1338-5178. – Roč.12, special iss. (2022), art.no. e9223 [1-6].
Dostupné na: https://doi.org/10.55251/jmbfs.9223

V3           MRKVOVÁ, M.
Evaluation of new polyclonal antibody developed for serological diagnostics of Tomato mosaic virus [článok WOS CC ; SCO] / Michaela Mrkvová, Richard Hančinský, Simona Grešíková, Š. Kaňuková, J. Barilla, Miroslav Glasa, Pavol Hauptvogel, Ján Kraic, Daniel Mihálik.
In: Viruses-Basel. – ISSN 1999-4915. – Roč.14, č.6 (2022), art.no. 1331 [1-16] .
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14061331  

V3           MIKYŠKA, A.
Old but still good – Comparison of malting and brewing characteristics of current and historical malting barley varieties [článok WOS CC] / A. Mikyška, V. Psota, Katarína Bojnanská, M. Ondrejovič, M. Musilová, A. Bezdíčková, M. Zavřelová.
In: Kvasný průmysl  [online]. – ISSN 2570-8619. – Roč.68, č.6 (2022), s. 663-673.
Dostupné na: https://doi.org/10.18832/kp2022.68.663

V3           ONDREIČKOVÁ, K.
The influence of inoculation and drought on the diversity of fungal communities in the roots of tomato plants [článok SCO] / Katarína Ondreičková, Marcela Gubišová, Katarína Hrčková, Martina Hudcovicová, Jozef Gubiš, M. Horník, S. Dulanská.
In: Nova biotechnologica et chimica. – ISSN 1338-6905. – Roč.21, č.1 (2022), art.no. e1387 [1-7].
DOI 10.36547/nbc.1387

V3           RODRIGUEZ-ALGABA, J.
Stem rust on barberry species in Europe: Host specificities and genetic diversity [článok WOS CC ; SCO] / J. Rodriguez-Algaba, M. Hovmøller, P. Schulz, J. Hansen, J. Lezáun, J. Joaquim, B. Randazzo, P. Czembor, L. Zemeca, Svetlana Šliková, A. Hanzalová, S. Holdgate, S. Wilderspin, F. Mascher, F. Suffert, M. Leconte, K. Flath, A. Justesen.
In: Frontiers in genetics. – ISSN 1664-8021. – Roč.13 (2022), art.no. 988031 [1-13].
DOI 10.3389/fgene.2022.988031            

V3           TIMORACKÁ, M.
The variability of the total polyphenols content and the antioxidant activity in the varieties of selected legumes [článok WOS CC ; SCO] / M. Timoracká, M. Šnirc, J. Musilová, Iveta Čičová.
In: Journal of microbiology, biotechnology and food sciences  [online]. – ISSN 1338-5178. – Roč.12, special iss. (2022), art.no. e9399 [1-5]. Dostupné na: https://doi.org/10.55251/jmbfs.9399

V3           ZETOCHOVÁ, E.
Content of biogenic elements inducted by the influence of the inoculant in selected chickpea Slovak varieties [článok WOS CC; SCO] / Erika Zetochová, A. Vollmannová, I. Tirdiľová.
In: Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. – ISSN 1338-5178. – Roč.11, č.6 (2022), art.no. e5336 [1-5]. DOI 10.55251/jmbfs.5336

D1           Dokument práv duševného vlastníctva

šľachtiteľské osvedčenie

D1           HOZLÁR, P.
Šlachtiteľské osvedčenie Ovos siaty (Avena sativa L.) Peter [šľachtiteľské osvedčenie] / Peter Hozlár, Katarína Matúšková, Daniela Čemanová, Daniela Dvončová, Lenka Pohánková, Svetlana Šliková, Michaela Havrlentová.
In: Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2022. – Register chránených odrôd porad. číslo 807, majiteľ šľ. osvedčenia NPPC Lužianky, doba právnej ochrany do 31. 12. 2046.

D1           MUCHOVÁ, D.
Šlachtiteľské osvedčenie Pšenica letná (Triticum aestivum L.) MS Pohoda [šľachtiteľské osvedčenie] / D. Muchová, Ľuboš Nastišin, Beáta Brezinová, Pavol Hauptvogel, Soňa Gavurníková.
In: Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2022. – Register chránených odrôd porad. číslo 805, majiteľ šľ. osvedčenia NPPC Lužianky, doba právnej ochrany do 31. 12. 2046.

D1           MUCHOVÁ, D.
Šlachtiteľské osvedčenie Pšenica letná (Triticum aestivum L.) MS Sympatie [šľachtiteľské osvedčenie] / D. Muchová, Ľuboš Nastišin, Beáta Brezinová, Pavol Hauptvogel, Soňa Gavurníková.
In: Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2022. – Register chránených odrôd porad. číslo 806, majiteľ šľ. osvedčenia NPPC Lužianky, doba právnej ochrany do 31. 12. 2046.

I1            Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

I1            GUBIŠOVÁ, M.
Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) v systémoch pestovania rastlín : metodická príručka pre testovanie osiva ošetreného SAP v laboratórnych a poľných podmienkach / Marcela Gubišová, Katarína Hrčková, Katarína Ondreičková, Jozef Gubiš. – 1.vyd. – Piešťany : NPPC-VÚRV, 2022. – 29 s.
Dostupné na: https://www.vurv.sk/fileadmin/VURV/Viac/PUblikacna_cinnost_VURV/2022/Metodicka_prirucka_VYUZITIE_SUPERABSORPCNYCH_POLYMEROV_V_SYSTEMOCH_PESTOVANIA_RASTLIN.pdf

I1            JANKOVIČ, J.
Zakladanie agrolesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde : metodika pre strategický plán SPP 2023-2027 / J. Jankovič, M. Slávik, I. Štefančík, M. Pástor, M. Bartko, A. Túčeková, R. Longauer, M. Sviček, J. Huba, Miroslava Apacsová Fusková, J. Julény. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2022. – 57 s.

I1            ONDREIČKOVÁ, K.
Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia : príručka pre výrobcov a ostatné zainteresované strany / Katarína Ondreičková, J. Rathbauer, Martina Hudcovicová, Lenka Klčová, Marcela Gubišová, Jozef Gubiš. – Piešťany; Trnava; Wieselburg : NPPC-VÚRV; UCM;  HBLFA Francisco Josephinum, 2022. – 24 s.
Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/16aUdATP1Uij6Dc9-8MgSVOAOkYeRyx8-/view

 

Výber z publikačnej činnosti NPPC- Výskumný ústav rastlinnej výroby za rok 2021

ADC       Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1              BARRENECHE, T.
SSR-based analysis of genetic diversity and structure of sweet cherry (Prunus avium L.) from 19 countries in Europe / T. Barreneche, M. de la Concepcion, M. Blouin-Delmas, Martin Gálik (27).
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.10 (2021), art.no. 1983.              Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10101983

2              GAŠPAROVIČ, K.
Diversity of leaf cuticular transpiration and growth traits in field-grown wheat and Aegilops genetic resources / K. Gašparovič, M. Živčák, M. Brestič, Pavol Hauptvogel.
In: Agronomy – Basel  [online]. – ISSN 2073-4395. – Roč.11, č.3 (2021), art. no. 522.
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy11030522

3              GLASA, M.
Molecular characterization of potato virus Y (PVY) using high-throughput sequencing: Constraints on full genome reconstructions imposed by mixed infection involving recombinant PVY strains / M. Glasa, R. Hančinský, K. Šoltys, L. Predajňa, J. Tomašechová, Pavol Hauptvogel, M. Mrkvová, Daniel Mihálik, T. Candresse.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.4 (2021), art.no.753.
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10040753

4              HAVRLENTOVÁ, M.
Formation of potential heterotic groups of oat using variation at microsatellite loci / Michaela Havrlentová, Katarína Ondreičková, Peter Hozlár, V. Gregusova, Daniel Mihálik, Ján Kraic.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.11 (2021), art.no. 2462.
Dostupné na:  https://doi.org/10.3390/plants10112462

5              KUŤKA HLOZÁKOVÁ, T.
Molecular characterization of novel x- type HMW glutenin subunit 1B x 6.5 in wheat / T. Kuťka Hlozáková, Z. Gálová, Svetlana Šliková, L. Leišová-Svobodová, J. Beinhauer, F. Dyčka, M. Šebela, Erika Zetochová, Edita Gregová.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.10 (2021), art. no. 2108 [1-12].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10102108

6              LAUKOVÁ, M.
[Effect of wheat bran stabilization on qualitative parameters of bakery products] Účinok stabilizácie otrúb na kvalitatívne parametre pekárskych výrobkov  / M. Lauková, J. Karovičová, Z. Kohajdová, L. Minarovičová, Mária Babulicová.
In: Chemické listy. – ISSN 0009-2770. – Roč.115, č.2 (2021), s. 109-114.                                   Dostupné na: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3794                                                                                                                                                                                                 

7              ONDREIČKOVÁ, K.
The impact of sewage sludge on the fungal communities in the rhizosphere and roots of barley and on barley yield / Katarína Ondreičková, M. Piliarová, Lenka Klčová, Alžbeta Žofajová, Jozef Gubiš, M. Horník, Marcela Gubišová, Martina Hudcovicová, Ján Kraic.
In: Open life sciences. – ISSN 2391-5412. – Roč.16, č.1 (2021), s. 210-221.
Dostupné na: https://doi.org/10.1515/biol-2021-0024

8              SÁK, M.
Biotic and abiotic elicitors of stilbenes production in Vitis vinifera L. cell culture / M. Sák, I. Dokupilová, Š. Kaňuková, M. Mrkvová, Daniel Mihálik, Pavol Hauptvogel, Ján Kraic.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.3 (2021), art.no.490.
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10030490

9              SHEN, L.
A novel NAC family transcription factor SPR suppresses seed storage protein synthesis in wheat / L. Shen, G. Luo, Y. Song, J. Xu, J. Ji, C. Zhang, Edita Gregová, W. Yang, X. Li, J. Sun, K. Zhan, D. Cui, D. Liu, A. Zhang.
In: Plant biotechnology journal. – ISSN 1467-7652. – Roč.19, č.5 (2021), s. 992-1007.
Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pbi.13524

10           VOLLMANNOVÁ, A.
White lupin as a promising source of antioxidant phenolics for functional food production / A. Vollmannová, J. Bystrická, J. Musilová, M. Šnirc, T. Bojňanská, D. Urminská, I. Tirdiľová, Erika Zetochová.
In: Journal of food quality. – ISSN 0146-9428. – Roč.2021 (2021), art. no. 5512236 [11 s].
Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/5512236

11           VOLLMANNOVÁ, A.
Concentrations of phenolic acids are differently genetically determined in leaves, flowers, and grain of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) / A. Vollmannová, J. Musilová, J. Lidiková, J. Árvay, M. Šnirc, T. Tóth, T. Bojňanská, Iveta Čičová, I. Kreft, M. Germ.
In: Plants – Basel  [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.10, č.6 (2021), art.no.1142.
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10061142

12           ZAPLETALOVÁ, A.
Selenium effect on wheat grain yield and quality applied in different growth stages / A. Zapletalová, L. Ducsay, M. Slepčan, M. Vicianová, Peter Hozlár, Rastislav Bušo.
In: Plant, soil and environment. – ISSN 1214-1178. – Roč.67, č.3 (2021), s. 147-153.
Dostupné na: https://doi.org/10.17221/589/2020-PSE

ADM      Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

14           ČERNÝ, I.
Root yield, sugar content and white sugar yield in dependence on year and sugar beet variety = Úroda buliev, cukornatosť a úroda bieleho cukru repy cukrovej v závislosti od ročníka a odrody / I. Černý, V. Pačuta, D. Ernst, A. Zapletalová, M. Rašovský, R. Šulík, Rastislav Bušo, J. Gažo, O. Pinček, Ján.
In: Listy cukrovarnické a řepařské. – ISSN 1210-3306. – Roč.137, č.5-6 (2021), s. 204-208.
Dostupné na: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2021/PDF/204-208.pdf

15           HAVRLENTOVÁ, M.
The influence of artificial Fusarium infection on oat grain quality / Michaela Havrlentová, Svetlana Šliková, V. Gregusová, B. Kovácsová, Andrea Lančaričová, P. Nemeček, Jana Hendrichová, Peter Hozlár.
In: Microorganisms  [online]. – ISSN 2076-2607. – Roč.9, č.10 (2021), art. no. 2108 [1-13].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9102108

16           LANČARIČOVÁ, A.
Nutritional quality of hemp seeds (Cannabis sativa L.) in different environments = Nutričná kvalita semena konopy siatej (Cannabis sativa L.) pestovanej v rôznom prostredí / Andrea Lančaričová, B. Kuzmiaková, Pavol Porvaz, Michaela Havrlentová, P. Nemeček, Ján Kraic.
In: Journal of Central European agriculture  [online]. – ISSN 1332-9049. – Roč.22, č.4 (2021), s. 748-761.                                                                                         Dostupné na: https://doi.org/10.5513/JCEA01/22.4.3198

ADN       Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

17           ADAMCOVÁ, V.
Municipal sewage sludge as a source of microelements in sustainable plant production: a laboratory lysimeter study / V. Adamcová, M. Valica, Jozef Gubiš, Marcela Gubišová, Katarína Ondreičková, M. Horník, S. Dulanská.
In: Nova biotechnologica et chimica. – ISSN 1338-6905. – Roč.20, č.2 (2021), art.no.e1258 [12 s]. Dostupné na: DOI: 10.36547/nbc.1258                          

18           ČECH, M.
Nutritional composition, biological activity and technological properties of new Slovakian black oat varieties / M. Čech, E. Ivanišová, Peter Hozlár, M. Tokár, G. Zagula, D. Gumul, M. Kačániová, M. Sterczyńska, P. Haščík.
In: Journal of microbiology, biotechnology and food sciences  [online]. – ISSN 1338-5178. – Roč.11, č.3 (2021), art.no. e4238 [7 s].
Dostupné na: https://doi.org/10.15414/jmbfs.4238

19           ČERYOVÁ, N.
The content of bioactive compounds and antioxidant activity of garlic (Allium sativum L.) / N. Čeryová, Iveta Čičová, J. Lidiková, M. Šnirc, J. Horváthová, H. Lichtnerová, H. Franková.
In: Potravinárstvo  [online] : Slovak journal of food sciences. – ISSN 1337-0960. – Roč.15 (2021), s. 1104-1111.
Dostupné na: https://doi.org/10.5219/1694

20           HAVRLENTOVÁ, M.
Drought  stress  in  cereals – a  review / Michaela Havrlentová, Ján Kraic, V. Gregusová, B. Kovácsová.
In: Agriculture (Poľnohospodárstvo). – ISSN 0551-3677. – Roč.67, č.2 (2021), s. 47-60.    Dostupné na: https://doi.org/10.2478/agri-2021-0005

21           MENDELOVÁ, A.
Evaluation of the basic saccharides content in tomatoes / A. Mendelová, Ľubomír Mendel, M. Solgajová, J. Mareček.
In: Potravinárstvo  [online] : Slovak journal of food sciences. – ISSN 1337-0960. – Roč.15 (2021), s. 592-598.
Dostupné na: https://doi.org/10.5219/1543

22           PETERKOVÁ, V.
Occurrence of epigeic groups, with emphasis on the families of beetles (Coleoptera) in various types of soil management / V. Peterková, I. Iľko, Rastislav Bušo, Roman Hašana.
In: Acta fytotechnica et zootechnica  [online]. – ISSN 1336-9245. – Roč.24, č.3 (2021), s. 167-173.
Dostupné na: https://doi.org/10.15414/afz.2021.24.03.167-173

BAB        Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

36           ČIČOVÁ, I.
Borák lekársky (Borago officinalis L.) – významný zdroj prírodných aromatických látok / Iveta Čičová, Ľubomír Mendel, V. Sitkey, P. Dočolomanský; rec. Milan Macák, Pavol Múdry. – 1.vyd. – Piešťany : NPPC-VÚRV, 2021. – 59 s. [4.2 AH]. – ISBN 978-80-89162-72-7.

 

Výber z publikačnej činnosti NPPC- Výskumný ústav rastlinnej výroby za rok 2020

ADC       Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1              BOTYANSZKA, L.
Chlorophyll fluorescence kinetics may be useful to identify early drought and irrigation effects on photosynthetic apparatus in field-grown wheat / L. Botyanszka, M. Živčák, E. Chovanček, O. Sytar, V. Barek, Pavol Hauptvogel, A. Halabuk, M. Brestič.
In: Agronomy – Basel [online]. – ISSN 2073-4395. – Roč.10, č.9 (2020), art. no. 1275 [1-15].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy10091275

2              FERUS, P.
Productivity and heat-stress tolerance in Canadian poplar (Populus x canadensis Moench) clones with different ecological optimum / P. Ferus, F. Hnilička, H. Hniličková, D. Kurjak, J. Kmeť, P. Otepka, Jozef Gubiš, Michaela Havrlentová, J. Malbeck, J. Konôpková.
In: Biomass and Bioenergy. – ISSN 0961-9534. – Roč.138, July (2020), art. no. 105605 [1-10].
Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105605

3              GUBIŠOVÁ, M.
Sewage sludge as a soil amendment for growing biomass plant Arundo donax L. / Marcela Gubišová, M. Horník, Katarína Hrčková, Jozef Gubiš, A. Jakubcová, Martina Hudcovicová, Katarína Ondreičková.
In: Agronomy – Basel [online]. – ISSN 2073-4395. – Roč.10, č.5 (2020), art. no. 678 [1-14].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy10050678

4              HANČINSKÝ, R.
Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: A review / R. Hančinský, Daniel Mihálik, M. Mrkvová, T. Candresse, M. Glasa.
In: Plants – Basel [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.9, č.5 (2020), art. no. 667 [1-17].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants9050667

5              HAVRLENTOVÁ, M.
Relationship between the content of beta-D-glucans and infection with Fusarium pathogens in oat (Avena sativa L.) plants / Michaela Havrlentová, V. Gregusová, Svetlana Šliková, P. Nemeček, Martina Hudcovicová, D. Kuzmová.
In: Plants – Basel [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.9, č.12 (2020), art. no. 1776 [1-14].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants9121776

6              KAŇUKOVÁ, Š.
Procedures for DNA extraction from opium poppy (Papaver somniferum l.) and poppy seed-containing products / Š. Kaňuková, M. Mrkvová, Daniel Mihálik, Ján Kraic.
In: Foods [online ]. – ISSN 2304-8158. – Roč.9, č.10 (2020), art.no. 1429 [1-15].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods9101429

7              MIHÁLIK, D.
Diacylglycerol acetyltransferase gene isolated from Euonymus europaeus L. altered lipid metabolism in transgenic plant towards the production of acetylated triacylglycerols / Daniel Mihálik, Andrea Lančaričová, M. Mrkvová, Š. Kaňuková, J. Moravčíková, M. Glasa, Z. Šubr, L. Predajňa, R. Hančinský, S. Grešíková, Michaela Havrlentová, Pavol Hauptvogel, Ján Kraic.
In: Life – Basel [online]. – ISSN 2075-1729. – Roč.10, č.9 (2020), art. no. 205 [1-16].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life10090205

8              TOMAŠECHOVÁ, J.
High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization / J. Tomašechová, R. Hančinský, L. Predajňa, Ján Kraic, D. Mihálik, K. Šoltys, S. Vávrová, M. Böhmer, S. Sabanadzovic, M. Glasa.
In: Plants – Basel [online]. – ISSN 2223-7747. – Roč.9, č.1 (2020), art. no. 41 [1-9].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants9010041

9              TRAJČÍKOVÁ, E.
Antimicrobial and antioxidant properties of four Lycopus taxa and an interaction study of their major compounds / E. Trajčíková, E. Kurin, L. Slobodniková, M. Straka, A. Lichváriková, S. Dokupilová, Iveta Čičová, M. Nagy, P. Mučaji, S. Fialová.
In: Molecules – Basel [online]. – ISSN 1420-3049. – Roč.25, č.6 (2020), art. no.1422 [1-18].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules25061422

10           WANG, D.
Natural variations in the promoter of Awn Length Inhibitor 1 (ALI-1) are associated with awn elongation and grain length in common wheat / D. Wang, K. Yu, D. Jin, Edita Gregová, (14).
In: Plant journal. – ISSN 1365-313X. – Roč.101, č.5 (2020), s. 1075-1090.
Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tpj.14575

ADD       Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

11           TIRDIĽOVÁ, I.
Selected legumes as a source of valuable substances in human nutrition / I. Tirdiľová, A. Vollmannová, P. Siekel, Erika Zetochová, S. Čéryová, P. Trebichalský.
In: Journal of food and nutrition research. – ISSN 1336-8672. – Roč.59, č.3 (2020), s. 193-201.

ADM      Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

19           CEJNAR, P.
Efficient confirmation of plant viral proteins and identification of specific viral strains by nanoLC-ESI-Q-TOF using single-leaf-tissue samples / P. Cejnar, Š. Kučková, J. Šantrůček, M. Glasa, P. Komínek, Daniel Mihálik, L. Slavíková, L. Leišová-Svobodová, T. Smirnova, R. Hynek, J. Kundu, P. Ryšánek.
In: Pathogens – Basel  [online]. – ISSN 2076-0817. – Roč.9, č.11 (2020), art.no. 966 [1-20].
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens9110966

20           ČERNÝ, I.
Formovanie úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od rôznych technológií obrábania pôdy = Formation of yield and sugar content of sugar beet depending on soil tillage technologies  / I. Černý, V. Pačuta, D. Ernst, A. Zapletalová, J. Marek, M. Rašovský, R. Šulík, Rastislav Bušo, J. Gažo.
In: Listy cukrovarnické a řepařské. – ISSN 1210-3306. – Roč.136, č.7-8 (2020), s. 262-266.

21           HAVRLENTOVÁ, M.
Grain quality of spring barley genotypes grown at agro-ecological conditions of the Slovak Republic and the Republic of Bulgaria = Kvalita zrna genotypov jarného jačmeňa pestovaných v agroekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky / Michaela Havrlentová, Mária Babulicová, B. Dyulgerova, Jana Hendrichová, D. Valcheva, D. Valchev, Roman Hašana.
In: Journal of Central European agriculture [online]. – ISSN 1332-9049. – Roč.21, č.4 (2020), s. 775-788.
Dostupné na: https://doi.org/10.5513/JCEA01/21.4.2980

22           HRČKOVÁ, K.
Výživa cukrovej repy na báze pôdnych baktérií fixujúcich vzdušný dusík = Nitrogen nutrition of sugar beet based on N2 fixing soil bacteria / Katarína Hrčková, N. Britaňák, Roman Hašana.
In: Listy cukrovarnické a řepařské. – ISSN 1210-3306. – Roč.136, č.4 (2020), s. 154-156.

ADN       Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

23           ADAMCOVÁ, V.
Factors affecting the analysis of 2-deoxy-2-fluoro[18F]-D-glucose in plant tissues by a commercial PET system / V. Adamcová, K. Kuglerová, Katarína Ondreičková, Marcela Gubišová, Jozef Gubiš, J. Lesný, P. Kováč, M. Horník.
In: Nova biotechnologica et chimica. – ISSN 1338-6905. – Roč.19, č.1 (2020), s. 98-108.
Dostupné na: https://doi.org/10.36547/nbc.v19i1.582

24           DUCSAY, L.
Effects of selenium on macro- and micronutrients and selected qualitative parameters of oat (Avena sativa L.) / L. Ducsay, A. Zapletalová, Peter Hozlár, I. Černý, L. Varga, M. Slepčan.
In: Potravinarstvo [online] : Slovak journal of food sciences. – ISSN 1337-0960. – Roč.14 (2020), s. 619-624.
Dostupné na: https://doi.org/10.5219/1400

25           MENDELOVÁ, A.
Carotenoid and antioxidant retention of the dehydrated tomato products affected by their different technological treatments / A. Mendelová, Ľubomír Mendel, M. Fikselová, J. Mareček.
In: Journal of microbiology, biotechnology and food sciences [online]. – ISSN 1338-5178. – Roč.10, č.3 (2020/2021), s. 409-412.
Dostupné na: https://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2020/11/jmbfs_2052_Mendelova.pdf

26           ZETOCHOVÁ, E.
Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea / Erika Zetochová, A. Vollmannová, I. Tirdiľová.
In: Potravinarstvo [online] : Slovak journal of food sciences. – ISSN 1337-0960. – Roč.14 (2020), s. 385-392 .
Dostupné na: https://doi.org/10.5219/1327

 

Skip to content