Vedecko-výskumná činnosť v oblasti rastlinnej produkcie a biodiverzity

Pestovateľské systémy

 • analýzy rôznych technológií pestovania poľných a špeciálnych plodín, ich vplyv na kvalitu pôdy, úrodu, úrodotvorné prvky ako aj na kvalitu produkcie a ekonomickú efektívnosť
 • optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe vrátane alternatívnych a ekologických foriem so zohľadnením výrobných, pôdnych, geografických, klimatických a ekonomických osobitostí regiónov a podmienok prostredia
 • analýza a optimalizácia výživového stavu porastov poľných plodín
 • hodnotenie vplyvu využívania alternatívnych prípravkov (výživa, ochrana rastlín) na produkčnú schopnosť obilnín a olejnín, ich kvalitu, reguláciu škodlivých činiteľov a zachovanie dôležitých funkcií pôdy
 • výskum aktuálnych problémov v ekologickom systéme hospodárenia
 • monitorovanie stavu porastov a kvality poľných plodín a prognózovanie úrod spojených s odporúčaniami pre prax
 • štúdium vplyvu a dôsledkov klimatických zmien na priebeh produkčného procesu rastlinnej výroby a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto zmeny
 • analýza a štúdium kvalitatívnych parametrov a biologicky aktívnych a funkčných zložiek rastlín (obilniny, pseudoobilniny, olejniny a strukoviny)
 • realizácia vegetačných (biologických) skúšok hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov (laboratórne a nádobové pokusy)

Analýzy rastlinného genómu

 • štúdium genetického polymorfizmu a molekulárno-biologická charakterizácia hospodársky významných druhov rastlín v relevancii k ich využitiu v šľachtiteľskom procese a v následnej rastlinnej produkcii
 • selekcia rastlinných zdrojov s ohľadom na adaptabilitu na biotické a abiotické stresové faktory DNA identifikácia a detekcia génov a markerov zodpovedajúcich za rezistenciu obilnín voči patogénom

Aplikovaná fytopatológia

 • zber, štúdium druhovej diverzity a dlhodobé uchovávanie mykoflóry rastlín na území Slovenska (fytopatologický herbár)
 • klasická taxonómia mikroskopických vláknitých húb parazitujúcich na pôvodnej a introdukovanej flóre na území Strednej Európy
 • monitoring, fytopatologická, mikroskopická a molekulárna diagnostika hubových patogénov hospodársky významných rastlín a štúdium ich genetickej variability
 • štúdium fytopatogénov vírusového pôvodu, ich etiológia, molekulárno-biologická charakterizácia,  diagnostika, opatrenia na ich elimináciu 

Explantátové kultúry rastlín

 • vegetatívne množenie a uchovávanie rastlín využitím in vitro kultivácie
 • biotechnologická produkcia kmeňových buniek a  rastlinných metabolitov vo výhonkovej, kalusovej alebo suspenznej kultúre
 • prerušovanie dormancie a regenerácia rastlín z neklíčivých semien prostredníctvom embryokultúr a kultúr celých semien

Molekulárna mikrobiológia pôdy

 • štúdium pôdnych a endofytických mikrobiálnych spoločenstiev na úrovni DNA v rôznych agroekosystémoch
 • štúdium vplyvu pôdnych aditív na zmeny v mikrobiálnej diverzite húb a baktérií štúdium vplyvu biotických a abiotických stresových faktorov na mikrobiálnu diverzitu húb a baktérií

Génová banka

 • monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie genetických zdrojov rastlín v poľných a v laboratórnych podmienkach
 • uchovávanie genetickej rozmanitosti hospodársky významných druhov rastlín formou ex situ, in vitro, on-farm v Génovej banke Slovenskej republiky
 • množenie a regenerácia semenných vzoriek poľnohospodárskych plodín
 • poskytovanie semenných vzoriek užívateľom vrátane pasportných a popisných údajov na vedecké, výskumné a edukačné aktivity
 • organizovanie zberových expedícií

Šľachtenie  poľných plodín

Výskumno-šľachtiteľské stanice Malý Šariš a Vígľaš-Pstruša

 • tvorba nových odrôd metódou kombinačného kríženia
 • šľachtenie a šľachtiteľský výskum hustosiatych obilnín: pšenica letná f. ozimná a jarná, tritikale f. ozimná a jarná, ovos siaty f. ozimná a jarná, ovos nahý f. ozimná a jarná
 • šľachtenie a šľachtiteľský výskum olejnín: ľaničník siaty, ľan siaty, mak siaty
 • šľachtiteľské programy pri tvorbe nových odrôd sú zamerané na vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti chorobám, abiotickým stresom, ekologické poľnohospodárstvo, na technologickú kvalitu zrna, obsah      antokyánov, tukov, beta glukánov v zrne
 • udržovacie šľachtenie pšenice letnej f. ozimnej a jarnej, tritikale f. ozimnej, ovsa siateho f. ozimnej a jarnej, ovsa nahého f. jarnej, ďateliny lúčnej, ľadenca rožkatého a maku siateho

 

Poľné pokusníctvo

Experimentálne pracovisko Borovce

Výskumno-šľachtiteľské stanice Malý Šariš a Vígľaš-Pstruša

 • firemné maloparcelové odrodové a vývojové pokusy (pesticídy, hnojivá, stimulátory) pre poľné plodiny
 • registračné pokusy vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov
 • dozorovanie poloprevádzkových a prevádzkových poľných pokusov v podmienkach praxe
 • dlhodobé stacionárne pokusy – vplyv pôdoochranných technológií na pôdne vlastnosti (od roku 2000, Borovce), najstarší stacionárny výživársky pokus v SR s rovnakými variantami hnojenia od roku 1957 (VŠS Vígľaš-Pstruša)

Domáca spolupráca

Komerčné subjekty

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Trnava

Agrobiosfer s.r.o. Bratislava

AGB Beňuš

Agra group Bodíky

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Agrosev Detva s.r.o.

Agrotrans s.r.o., Šamorín

Arguss, s.r.o., Bratislava

ASRA s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Axereal Slovakia s.r.o. Modra

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

BASF, spol. s r.o. Bratislava

BAYER s.r.o. Crop Science, Bratislava

Belba plus s.r.o Ivanka pri Nitre

Biomila, spol. s r.o. Rudník

CELPO s.r.o., Očová

Corteva AgriScience Slovakia s.r.o., Bratislava

DroneVision s. r. o., Bratislava

Enviral, a. s., Leopoldov

Galleko s.r.o., Trenčín

GRAMINEX, s.r.o. Levoča

ISTROPOL Solary a.s.

Legumen, v.o. Piešťany

Limagrain Slovakia s.r.o., Lučenec

Mestské lesy s.r.o. B. Bystrica

Mlyn Trenčan, spol. s r.o.

Mlyn Štúrovo, a.s.

Natures a. s. Trnava

Organix s.r.o Lužianky

Ovčiarske družstvo Dolná Lehota

Pekáreň Drahovce, s.r.o.

PeWaS s.r.o. Bratislava

PD Bolešov (Slovenské farmárske družstvo)

PD B. Bystrica – Podlavice

PD Bukovina Strelníky

PD Hrochoť

PD Očová

PD Sebedín-Bečov

PD Tulčík

PD Vrbové (Slovenské farmárske družstvo)

PPD Liptovská Teplička

PLANTEX s.r.o. Veselé

Rapool Slovakia s.r.o, Piešťany

RD HRON Slovenská Ľupča

RWA Slovakia s.r.o., Bratislava

Selekt, Výskumný a šľachtiteľský ústav a. s. Bučany

SHR

Martin Kolárik SHR Horná Polianka

Andrej Šofranko SHR

Vladimír Zeman SHR Polianka

Ing. Vladimír Sedliak SHR Veľká Lúka

Jozef Gríger SHR Slovenské Pravno

SEMA HŠ s r. o. Sládkovičovo

SPD Veselé (Slovenské farmárske družstvo)

Soufflet AgroSlovakia j.s.a., Bratislava

Syngenta Slovakia, s.r.o.

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice

VÚCHT a.s. Bratislava

Zelseed s.r.o. Horná Potôň

Vedecké a odborné inštitúcie

Arborétum Tesárske Mlyňany

Ústav krajinnej ekológie SAV

Biomedicínske centrum SAV – Virologický ústav Bratislava

Ústav hydrológie SAV (ÚH) Bratislava

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava

Národné lesnícke centrum Zvolen

Zväzy a komory

Združenie pestovateľov obilnín

Slovenský zväz olejninárov

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Agrárna komora SR

Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Slovak No-till Club

OZ Geoderma

Zahraničná spolupráca 

Prehľad o účasti organizácie na činnosti medzinárodných organizácií

Belgicko

Bielorusko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Holandsko

Chorvátsko

Maďarsko

Nemecko

Rakúsko

Slovinsko

Švajčiarsko

Taliansko

USA

Veľká Británia

 

 

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
e-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

Kontakty podľa oblastí:

Pestovateľské systémy

Ing. Roman Hašana, PhD.

e-mail: roman.hašana@nppc.sk

 tel.: +421 33 7947 134 

Kvalita produkcie:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

e-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

el.: +421 33 7947 119 

Ekologické postupy:

Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD.

e-mail: miroslava.fuskova@nppc.sk

tel.: +421 +421 33 7947 145 

 

Analýzy rastlinného genómu

Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.

e-mail: martina.hudcovicova@nppc.sk

tel.: +421 337 947 155

Aplikovaná fytopatológia

Mgr. Martin Pastirčák, PhD. (hubové patogény)

e-mail: martin.pastircak@nppc.sk

tel.: +421 337 947 336

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (vírusové patogény)

e-mail: daniel.mihalik@nppc.sk

telefón: +421 337 947 142

Molekulárna mikrobiológia pôdy

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

e-mail: katarina.ondreickova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

Explantátové kultúry rastlín

Mgr. Marcela Gubišová, PhD.

e-mail: marcela.gubisova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

 

Génová banka

liečivé a aromatické rastliny, pseudoobilníny

vedúca Génovej banky SR

Ing. Iveta Čičová, PhD.

e-mail: iveta.cicova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 345

strukoviny

Ing. Erika Zetochová, PhD.

e-mail: erika.zetochova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 303

pšenica, jačmeň

Ing. René Hauptvogel, PhD.

e-mail: rene.hauptvogel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 308

evidencia a dokumentácia kolekcií genetických zdrojov rastlín

Ing. Ľubomír Mendel, PhD.

e-mail: lubomir.mendel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 307

obilniny, ovocné druhy

Ing. Marek Varga

e-mail: marek.varga@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 301

 

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

vedúci Ing. Ľuboš Nastišin

e-mail: lubos.nastisin@nppc.sk

tel.: +421 51 77 11 760

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

vedúci Ing. Peter Hozlár, PhD.

e-mail: peter.hozlar@nppc.sk

tel.: +421 455 394 541               

Experimentálne pracovisko Borovce 

Zuzana Dubovská

e-mail: zuzana.dubovska@nppc.sk

tel.: +421 77 961 89 

Skip to content