Prehľad o účasti organizácie na činnosti medzinárodných organizácií

 

Názov a sídlo medzinárodnej organizácie

Charakteristika účasti NPPC-VÚRV na jej činnosti

American oil chemists´ society (AOCS), Urbana, USA

Spoločnosť združujúca výskumníkov pôsobiacich v oblasti tukov a lipidov, aktívna účasť na akciách a tvorbe programu AOCS.

Association of Hungarian Plant Breeders, Szeged, Maďarsko

Asociácia maďarských šľachtiteľov, nezisková organizácia na podporu a činnosť maďarských šľachtiteľov, ich činností, aktivít a záujmov.

Bioversity International Rím, Taliansko

Medzinárodná inštitúcia pre ochranu biodiverzity v poľnohospodárstve, výkonný orgán pre štúdium a ochranu genetických zdrojov rastlín, členmi pracovných skupín je 8 pracovníkov NPPC – VÚRV Piešťany.

Česká vedecká společnost pro mykologii, Praha, Česká republika

Česká vedecká spoločnosť pre mykológiu (pracovník OABG VÚRV Piešťany Mgr. Pastirčák, PhD. je členom)

DG SANTE – Health and Food Safety, Unit E2 Plant Health, WG Plant Genetic Resources, Brusel, Belgicko

Expertná pracovná skupina genetických zdrojov rastlín (GZR) pri EÚ. Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. je zástupcom SR v prac. skupine.

European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA), Gatersleben, Nemecko

Európska asociácia pre výskum v šľachtení rastlín (VÚRV sa podieľa na práci viacerých sekcií, najmä GZ, obilnín, prínosom je možnosť získavania najnovších informácií v oblasti geneticko-šľachtiteľského výskumu). Ing. P. Hauptvogel, PhD. je oficiálny zástupca SR v organizácii.

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Taliansko

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, európska organizácia špecializujúca sa na bezpečnosť potravín (pracovník VÚRV Mgr. M. Pastirčák, PhD. plní na základe nominácie MPRV SR úlohu alternátora kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v oblasti „Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health“).

European Plant Science Organisation, Brussels, Belgium

Organizácia združuje viac ako 200 inštitúcií zaoberajúcich sa rastlinnou biológiu v rámci EÚ i mimo nej, šíri povedomie o význame rastlín, organizuje konferencie, worskshopy, dokumenty na vládne rokovania. VÚRV sa aktívne podieľa na akciách a tvorbe programu EPSO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA-FAO), Rím, Taliansko

FAO Komisia genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo. Koordin. orgán pre ochranu GZ vo svete, VÚRV koordinuje činnosť v danej oblasti v SR a zastupuje SR v komisii. MPRV SR bol národným kontaktným bodom pre FAO Komisiu GZ pre výživu a poľnohospodárstvo menovaný Ing. P. Hauptvogel, PhD. ktorý je národným kontaktným bodom pre Medzinárodnú zmluvu GZR pre výživu a poľnohospodárstvo (National Focal Points of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture). Ing. P. Hauptvogel, PhD. je MPRV menovaný ako národný kontaktný bod pre monitoring a implementáciu Globálneho Plánu Akcií pre uchovanie GZR za SR (FAO – National Focal Point for Global Plan Actions).

International Plant-analytical Exchange (IPE), Wageningen, Holandsko

Medzinárodná výmena výsledkov analýz rastlinného materiálu (kruhové analýzy).

International Soil-analytical Exchange (ISE), Wageningen, Holandsko

Medzinárodná výmena výsledkov analýz pôdnych vzoriek (kruhové analýzy).

Lysimeter Research Group (LRG), Viedeň, Rakúsko

Medzinárodná lyzimetrická skupina zaoberajúca sa lyzimetrickým výskumom pôdnych a vodných procesov v Európe (2 pracovníci VÚRV sú členmi).

Skip to content