Spolupráca s firmami a praxou v oblasti agroekológie

Ponuka spolupráce a poradenstva

Medziplodiny a netradičné olejniny

 • zakladanie, obhospodarovanie a využívanie medziplodín a netradičných olejnín
 • výberu vhodných druhov medziplodín a netradičných olejnín a optimalizácia zloženia medziplodinovej zmesi
 • návrhy riešenia vzniknutého problému v priebehu vegetácie

Energetické rastliny

 • využitie energetických rastlín vhodných na produkciu bioplynu a zároveň vhodných na kŕmne účely
 • introdukcia energetických rastlín so zvýšenou toleranciou na suchovzdornosť a iné priemyselné využitie
 • ponuka možnosti diverzifikácie výroby s energetickými rastlinami orientáciou na priemyselné zhodnotenie biomasy
 • zlepšenie hospodárenia subjektov podnikajúcich na pôde využívaním inovovaných spôsobov spracovania nadzemnej biomasy energetických rastlín ako vstupnou surovinou pre bioplynové stanice

Základné látky

 • databáza základných látok, ktoré sú doplnkovou alternatívou v oblasti pesticídov,
 • odborné príručky – problematika využitia základných látok pri alternatívnej ochrane vinohradov, zeleniny, ovocných sadov a drobného ovocia a poľných plodín.

Individuálne poradenstvo

 • na základe výsledkov rozborov pôd posudzovanie pôdnej úrodnosti a odporúčanie nápravných zúrodňovacích opatrení a hnojenia poľných plodín, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a viníc,
 • na základe výsledkov agrochemického rozboru rastlín odobratých v rozhodujúcich rastových fázach (v závislosti od druhu plodín) určenie nedostatku živín počas vegetácie poľných plodín,
 • určenie optimálneho termínu silážovania kukurice.

 

Laboratórne analýzy pôdy a rastlinného materiálu

Agrochemické analýzy pôdy pre poľnohospodárov a záhradkárov:

 • stanovenie živín podľa Mehlicha III (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie celkového a prístupného dusíka
 • stanovenie obsahu humusu v pôde
 • stanovenie pH (H2O, KCl)
 • stanovenie základných charakteristík pôdneho sorpčného komplexu
 • iné analýzy podľa dohody so zákazníkmi

Postup pri odbere pôdnych vzoriek a  kritéria pre hodnotenie výsledkov chemických rozborov orných pôd, ovocných sadov a viníc, chmeľníc a  trvalých trávnych porastov udáva Vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z. z.

Plocha na odber jednej pôdnej vzorky na veľkých poľnohospodárskych pozemkoch predstavuje na ornej pôde výmeru 10 ha (z pôdneho profilu najviac do hĺbky 30 cm), na trvalých trávnych porastoch 20 ha (odber do hĺbky 15 cm), vo vinohradoch  2 ha  (do hĺbky 60 cm), v ovocných sadoch a chmeľniciach 3 ha (do hĺbky 40 cm). Vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z. z. zahŕňa aj princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Fyzikálne vlastnosti pôdy:

 • analýza zrnitostného zloženia pôdy podľa Nováka pipetovacou metódou
 • stanovenie pôdnej vlhkosti
 • stanovenie základných fyzikálnych a niektorých hydrofyzikálnych vlastností pôdy

Agrochemické rozbory rastlín:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie dusíka
 • stanovenie živín (P, K, Ca, Mg)

Rozbor hnojív na anorganickej a organickej báze:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie dusíka
 • stanovenie živín (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie uhlíka
 • stanovenie hustoty

Stanovenie technologických a kvalitatívnych parametrov poľných plodín:

 • stanovenie sušiny
 • stanovenie klíčivosti
 • stanovenie HTS
 • stanovenie čistoty
 • stanovenie mokrého lepku
 • stanovenie dusíkatých látok
 • stanovenie škrobu,
 • stanovenie popolovín a organických látok
 • stanovenie tukov
 • stanovenie vlákniny
 • stanovenie lignínu, celulózy, hemicelulózy
 • stanovenie minerálnych živín (P, K, Ca, Mg)

Domáca spolupráca – prax

 • MATEX, s.r.o.,  Veškovce
 • Topagro r. o., Parchovany
 • FT Agro s.r.o., Milhostov
 • AGRO– Junior, s.r.o., Košický Klečenov
 • Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš, Malý Horeš
 • Poľnohospodárske družstvo Strážne,Strážne
 • AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o., Sedliská
 • HUMAC s.r.o.Košice
 • Roľnícke družstvo, Voľa
 • Zeocem, a.s., Bystré
 • Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Vedecké a odborné inštitúcie

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Technická univerzita, Zvolen
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
 • Ekonomická univerzita, Bratislava

Medzinárodná spolupráca

 • University of Debrecen – Research Institute of Nyíregyháza ,Maďarsko
 • University of Debrecen Research Institute of Karcag, Maďarsko
 • Výskumný ústav pícninářsky, spol. s r. o., Troubsko u Brna, Česká republika
 • Uniwersytet Rolniczy Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poľsko

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
riaditel.vua@nppc.sk

vedúci:

email: 

ladislav.kovac@nppc.sk

telefón: +421 56 64 43 888

Kontakty podľa oblastí

Medziplodiny a netradičné olejniny

Ing.  Štefan Dupľák, PhD.

e-mail: stefan.duplak@nppc.sk

telefón: 056 64 43 888

Energetické rastliny

Ing. Pavol Porvaz, PhD.

e-mail: pavol.porvaz@nppc.sk

telefón: 056 64 43 888

Analýzy pôdy a rastlinného materiálu

Ing. Božena Šoltysová, PhD.

e-mail: bozena.soltysova@nppc.sk

telefón: 056 64 43 888

Skip to content