Vedecko-výskumná činnosť v oblasti zdravia pôdy a manažmentu krajiny

Údržba báz údajov

 • Archív komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd (KPP) – archív mapových aj textových dokumentov KPP,
 • Databáza bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) – údaje o bonite poľnohospodárskej pôdy zakotvená v zákone č. 220/2004 Z.z. Využívaná pre účely oceňovania poľnohospodárskej pôdy pri nájmoch, regulácii záberov poľnohospodárskych pôd, kalkulácii dane z poľnohospodárskej pôdy, komasácii pozemkov pri pozemkových úpravách. Správa údajov BPEJ je vykonávaná v zmysle §24, ods. 3), písm. d) zákona č. 220/2004 Z.z,
 • Monitoring pôd SR – databáza údajov 318 lokalít na poľnohospodárskej pôde ako aj na pôdach nad hornou hranicou lesa. Sleduje sa celý rad dôležitých vlastností pôd. Nadväzuje na monitoring životného prostredia SR,
 • Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín – v zmysle §18a, ods. 6) zákona č. 220/2004 Z.z.
 • Evidencia aplikácie čistiarenských kalov a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy – v zmysle §11, ods. 4, písm. a) zákona č. 188/2003 Z.z.
 • Pôdne dáta (klasifikácia pôdy, harmonizácia údajov a klasifikácie pôdy pre potreby ich komunikácia v medzinárodnom priestore)

Monitoring

 • Vlastností pôdy a degradácie pôdy v základnej (zber údajov a ich hodnotenie – monitoring) a aplikovanej podobe (identifikácia, parametrizácia a kvantifikácia ekosystémových služieb pôdy a význam pôdy a jej procesov pre fungovanie poľnohospodárskej krajiny)
 • Kvality závlahových a drenážnych vôd (s prihliadnutím na predpokladaný zvýšený odber závlahových vôd vzhľadom na zhoršujúce sa klimatické podmienky a vyplavovania živín do podzemných a povrchových vôd)
 • Využívania poľnohospodárskej krajiny a jej zmien v priestore a čase s cieľom inventarizácie dostupných zdrojov a predikcie ich budúceho vývoja v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte pomocou diaľkového prieskumu zeme a procesných modelov systému pôda-rastlina-atmosféra (inventarizácia emisií z poľnohospodárskej pôdy a konverzií v rámci poľnohospodárskej pôdy, monitoring aktuálnej poľnohospodárskej sezóny a odhad úrod, analýza a hodnotenie sucha,, hodnotenie produkčnej odozvy agroekosystémov a súvisiacich environmentálnych dopadov produkcie plodín v podmienkach klimatickej zmeny).
 • Hodnotenie a monitorovanie emisií a záchytov emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej pôdy v rôznych systémoch obhospodarovania.

Analýza a tvorba udržateľných systémov hospodárenia na pôde

 • Analýza prínosov a negatív pestovanie rôznych druhov poľnohospodárskych plodín a rôznych manažmentových postupov z hľadiska kvality pôdy (ukladanie organického uhlíka do pôdy, vplyv na pôdnu štruktúru, zhutnenie pôdy, vodný a tepelný režim pôdy) a zníženia uvoľňovania oxidu uhličitého podmienkach adaptácie na zmenu klímy.
 • Mapovanie, kvantifikácia a špecifické pôdne pomery v rôznych pôdno-ekologických podmienkach (regiónoch) Slovenska a ich transformácia do návrhu efektívnych diferencovaných sústav hospodárenia na pôde so zreteľom na ekologicky stabilné a ekonomicky výhodné agrárne systémy.
 • Výskum agroekosystémov vo vzťahu k ekologicky šetrnému a trvalo udržateľnému obhospodarovaniu zabezpečujúcemu produkčné a mimoprodukčné funkcie a ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny.

Zdravie pôda a manažment krajiny

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Trenčianska 55

821 09 Bratislava

e-mail: riaditel.vupop@nppc.sk

telefón: 02 43 42 08 66

riaditeľ:

e-mail: pavol.bezak@nppc.sk

telefón: 0905 075 936


Kontakty podľa oblastí:

Chémia a analýza pôdy a vody

RNDr. Miroslav Kromka, CSc.

e-mail: miroslav.kromka@nppc.sk

telefón: 02 44 45 87 04

Prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

e-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 12

 

Monitoring pôd

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

e-mail: jozef.kobza@nppc.sk

telefón: 048 31 00 241

Monitoring závlahových a drenážnych vôd

Mgr. Rastislav Dodok, PhD.

e-mail: rastislav.dodok@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 23

Hodnotenie ekosystémových služieb pôd

RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.

e-mail: jarmila.makovnikova@nppc.sk

telefón: 048 31 00 243

Pôdna organická hmota

doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

e-mail: gabriela.barancikova@nppc.sk

telefón: 051 29 41 524

Hodnotenie a analýza informácií o zmenách vo využívaní poľnohospodárskej krajiny

Ing. Michal Sviček, CSC.

e-mail: michal.svicek@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 76

Skip to content