Vedecko-výskumná činnosť v oblasti ekosystémov a agroekológie

Zameranie

Ďalšie informácie

Pôdoochranné technologické postupy

 • Vplyv pôdoochranných agroekologických postupov obrábania pôdy  na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrod plodín na ťažkých pôdach
 • Šetrné agroekologické postupy na ťažkých pôdach a ich vplyv na zachovanie úrodnosti pôdy, sekvestráciu uhlíka, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy
 • Eliminácia stresových meteorologických faktorov plodín využitím pôdnych a listových ekologických prípravkov za účelom stabilizácie ich úrod

 

Netradičné plodiny a biodiverzita

 • Overovanie adaptability teplomilných plodín v teplejších oblastiach Slovenska pri globálnom otepľovaní
 • Výskum netradičných plodín s cieľom zvýšenia biodiverzity agrárnej krajiny
 • Testovanie medziplodín v monokultúre a v miešankách na zlepšenie pôdnych vlastnosti
 • Overovanie plodín na zelené hnojenie z pohľadu kvantity a kvality zelenej biomasy 

 

Energetické plodiny

 • Testovanie možností využitia jednoročných a  viacročných introdukovaných energetických rastlín na výrobu bioplynu a produkciu biometánu ako náhradu kukurice na siláž v kombinácií tank mix, alebo ako monokultúry na zvýšenie surovinovej základne do bioplynových staníc
 • Spracovania nadzemnej biomasy energetických rastlín spôsobom s vyššou energetickou výťažnosťou akým je konvenčné spaľovanie –  metóda pyrolýzneho spracovania
 • Viacúčelové využitie pestovania perspektívnych rastlín pre výrobu  biopalív  generácie,  iných produktov biohospodárstva, rozšírenie sortimentu rastlinných druhov na kŕmne účely a iné priemyselné využitie.
 • Kvantifikácia spaľovacích tepiel kalorimetrickou metódou 

 

Ekologické postupy

 • Udržateľné používanie pesticídov
 • Tvorba metodík k integrovanej ochrane poľných plodín
 • Tvorba odborných príručiek k alternatívnemu využitiu základných látok na ochranu rastlín

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
e-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie

Špitálska 1273/12

071 01  Michalovce

e-mail: riaditel.vua@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

vedúci: Ing. Ladislav Kováč, PhD.

e-mail: ladislav.kovac@nppc.sk

Kontakty podľa oblastí:

 

Pôdoochranné technológie:

Ing. Ladislav Kováč, PhD.

e-mail: ladislav.kovac@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

Netradičné plodiny:

Ing. Štefan Dupľak, PhD.

e-mail: stefan.duplak@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

 

Energetické plodiny:

Ing. Pavol Porvaz, PhD.

e-mail: pavol.porvaz@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

 

Ekologické postupy:

Ing. Martin Danilovič, PhD.

e-mail: martin.danilovič@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

 

Úrodnosť pôdy:

Ing. Božena Šoltysová, PhD.

e-mail: bozena.soltysova@nppc.sk

tel.: +421 56 64 43 888

Skip to content