Spolupráca s odbornou verejnosťou – Výskum v rastlinnej produkcii a biodiverzita

 

 • Odborné a vedecké publikácie 

  • časopis Genofond : odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín (2x ročne) – link
  • vedecký časopis Agriculture (Poľnohospodárstvo, 4x ročne, indexovaný v báze Scopus) – link
  • zborníky z o seminárov ( odkaz na https://www.vurv.sk/viac/vyrocne-a-zaverecne-spravy-zborniky-publikacie-ine/zborniky-zo-zorganizovanych-akcii)
  • metodické príručky ( odkaz na https://www.vurv.sk/viac/vyrocne-a-zaverecne-spravy-zborniky-publikacie-ine/publikacie-vurv-piestany
  • informačné a propagačné materiály (odkaz na https://www.vurv.sk/viac/vyrocne-a-zaverecne-spravy-zborniky-publikacie-ine/informacne-a-propagacne-materialy)

Analýzy rastlinného genómu

 • štúdium genetického polymorfizmu a molekulárno-biologická charakterizácia hospodársky významných druhov rastlín v relevancii k ich využitiu v šľachtiteľskom procese a v následnej rastlinnej produkcii
 • selekcia rastlinných zdrojov s ohľadom na adaptabilitu na biotické a abiotické stresové faktory DNA identifikácia a detekcia génov a markerov zodpovedajúcich za rezistenciu obilnín voči patogénom

Aplikovaná fytopatológia

 • zber, štúdium druhovej diverzity a dlhodobé uchovávanie mykoflóry rastlín na území Slovenska (fytopatologický herbár)
 • klasická taxonómia mikroskopických vláknitých húb parazitujúcich na pôvodnej a introdukovanej flóre na území Strednej Európy
 • monitoring, fytopatologická, mikroskopická a molekulárna diagnostika hubových patogénov hospodársky významných rastlín a štúdium ich genetickej variability
 • štúdium fytopatogénov vírusového pôvodu, ich etiológia, molekulárno-biologická charakterizácia,  diagnostika, opatrenia na ich elimináciu 

Molekulárna mikrobiológia pôdy

 • štúdium pôdnych a endofytických mikrobiálnych spoločenstiev na úrovni DNA v rôznych agroekosystémoch
 • štúdium vplyvu pôdnych aditív na zmeny v mikrobiálnej diverzite húb a baktérií štúdium vplyvu biotických a abiotických stresových faktorov na mikrobiálnu diverzitu húb a baktérií

Explantátové kultúry rastlín

 • vegetatívne množenie a uchovávanie rastlín využitím in vitro kultivácie
 • biotechnologická produkcia kmeňových buniek a  rastlinných metabolitov vo výhonkovej, kalusovej alebo suspenznej kultúre
 • prerušovanie dormancie a regenerácia rastlín z neklíčivých semien prostredníctvom embryokultúr a kultúr celých semien

Génová banka

 • monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie genetických zdrojov rastlín v poľných a v laboratórnych podmienkach
 • uchovávanie genetickej rozmanitosti hospodársky významných druhov rastlín formou ex situ, in vitro, on-farm v Génovej banke Slovenskej republiky
 • množenie a regenerácia semenných vzoriek poľnohospodárskych plodín
 • poskytovanie semenných vzoriek užívateľom vrátane pasportných a popisných údajov na vedecké, výskumné a edukačné aktivity
 • organizovanie zberových expedícií

Šľachtenie  poľných plodín

Výskumno-šľachtiteľské stanice Malý Šariš a Vígľaš-Pstruša

 • tvorba nových odrôd metódou kombinačného kríženia
 • šľachtenie a šľachtiteľský výskum hustosiatych obilnín: pšenica letná f. ozimná a jarná, tritikale f. ozimná a jarná, ovos siaty f. ozimná a jarná, ovos nahý f. ozimná a jarná
 • šľachtenie a šľachtiteľský výskum olejnín: ľaničník siaty, ľan siaty, mak siaty
 • šľachtiteľské programy pri tvorbe nových odrôd sú zamerané na vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti chorobám, abiotickým stresom, ekologické poľnohospodárstvo, na technologickú kvalitu zrna, obsah      antokyánov, tukov, beta glukánov v zrne
 • udržovacie šľachtenie pšenice letnej f. ozimnej a jarnej, tritikale f. ozimnej, ovsa siateho f. ozimnej a jarnej, ovsa nahého f. jarnej, ďateliny lúčnej, ľadenca rožkatého a maku siateho

 

Poľné pokusníctvo

Experimentálne pracovisko Borovce

Výskumno-šľachtiteľské stanice Malý Šariš a Vígľaš-Pstruša

 • firemné maloparcelové odrodové a vývojové pokusy (pesticídy, hnojivá, stimulátory) pre poľné plodiny
 • registračné pokusy vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov
 • dozorovanie poloprevádzkových a prevádzkových poľných pokusov v podmienkach praxe
 • dlhodobé stacionárne pokusy – vplyv pôdoochranných technológií na pôdne vlastnosti (od roku 2000, Borovce), najstarší stacionárny výživársky pokus v SR s rovnakými variantami hnojenia od roku 1957 (VŠS Vígľaš-Pstruša)

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
e-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

Kontakty podľa oblastí:

Pestovateľské systémy

Ing. Roman Hašana, PhD.

e-mail: roman.hašana@nppc.sk

 tel.: +421 33 7947 134 

Kvalita produkcie:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

e-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

el.: +421 33 7947 119 

Ekologické postupy:

Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD.

e-mail: miroslava.fuskova@nppc.sk

tel.: +421 +421 33 7947 145 

 

Analýzy rastlinného genómu

Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.

e-mail: martina.hudcovicova@nppc.sk

tel.: +421 337 947 155

Aplikovaná fytopatológia

Mgr. Martin Pastirčák, PhD. (hubové patogény)

e-mail: martin.pastircak@nppc.sk

tel.: +421 337 947 336

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (vírusové patogény)

e-mail: daniel.mihalik@nppc.sk

telefón: +421 337 947 142

Molekulárna mikrobiológia pôdy

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

e-mail: katarina.ondreickova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

Explantátové kultúry rastlín

Mgr. Marcela Gubišová, PhD.

e-mail: marcela.gubisova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

 

Génová banka

liečivé a aromatické rastliny, pseudoobilníny

vedúca Génovej banky SR

Ing. Iveta Čičová, PhD.

e-mail: iveta.cicova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 345

strukoviny

Ing. Erika Zetochová, PhD.

e-mail: erika.zetochova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 303

pšenica, jačmeň

Ing. René Hauptvogel, PhD.

e-mail: rene.hauptvogel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 308

evidencia a dokumentácia kolekcií genetických zdrojov rastlín

Ing. Ľubomír Mendel, PhD.

e-mail: lubomir.mendel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 307

obilniny, ovocné druhy

Ing. Marek Varga

e-mail: marek.varga@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 301

 

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

vedúci Ing. Ľuboš Nastišin

e-mail: lubos.nastisin@nppc.sk

tel.: +421 51 77 11 760

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

vedúci Ing. Peter Hozlár, PhD.

e-mail: peter.hozlar@nppc.sk

tel.: +421 455 394 541               

Experimentálne pracovisko Borovce 

Zuzana Dubovská

e-mail: zuzana.dubovska@nppc.sk

tel.: +421 77 961 89 

Skip to content