VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI POTRAVÍN A VÝŽIVY

Analýza potravín

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok kontaminantov vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín a návrh krokov predchádzajúcich ich vzniku
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • udovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín

 

Potravinárska mikrobiológia

 • Štúdium a vývoj rýchlych molekulárno-biologických metód na identifikáciu patogénnych baktérií v potravinách založených na polymerázovej reťazovej reakcii (Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp., Cronobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica a i.).
 • Štúdium mikroflóry tradičných slovenských potravinárskych výrobkov molekulárno-biologickými metódami (bryndza, víno).
 • Štúdium aspektov mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (charakterizácia kontaminantov, štúdium účinku dezinfekčných prostriedkov).
 • Štúdium a vývoj molekulárno-biologických metód na identifikáciu alergénov v potravinách (vlašské orechy, lieskové orechy, arašidy, pekanové orechy, kešu, pistácie, makadamské orechy, para orechy, zeler) a rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii (obilniny obsahujúce glutén)
 • Obnova a udržiavanie zbierky vínnych kvasiniek a potravinársky významných mikroorganizmov

 

Technologické poradenstvo v potravinárskom priemysle

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov:

 • Návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • Experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe:

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie:

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

 

Potravinové databázy

 • Využitie potravinových databáz v praxi
 • Zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • Výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • Prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • Vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov o zložení potravín
 • Prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org

 

Hodnotenie rizika z konzumácie potravín

 • Zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • Prevádzka databázy cudzorodých látok v potravinách
 • Príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 • Príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • Príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika z konzumácie potravín na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Spotrebiteľský výskum

 • Rozpracovanie postupov pre analýzu  spotreby potravín v SR
 • Analýzy plytvania potravinami v celom potravinovom reťazci, kvantifikácia a návrh opatrení
 • Ďalšie analýzy a štúdie podľa požiadaviek ministerstva

 

Ďalšie aktivity

 • Odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)
 • Spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami v oblasti kvality, bezpečnosti a označovania potravín
 • Šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti potravinárstva:
  • Účelové periodikum  Trendy v potravinárstve viac >>>
   Jediný slovenský vedecký potravinársky časopis Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) v anglickom jazyku viac >>>
  • Ústavné semináre s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti potravinárstva a výsledkov riešených projektov. Realizujú sa zvyčajne raz za mesiac viac >>>
  • Expozície na veľtrhoch a výstavách (Danubius Gastro, Agrokomplex) prezentujúce významné výsledky činnosti

Inovatívne potravinové systémy a výživa

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25

e-mail:riaditel.vup@nppc.sk

telefón: 02 50 237 036

riaditeľ:
e-mail: martin.polovka@nppc.sk
telefón: 0914 322 092


 


Kontakty podľa odborov:

 

Chémia a analýza potravín
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
email: blanka.tobolkova@nppc.sk
telefón: 02 50 237 049

 

Potravinárska mikrobiológia
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
email:tomas.kuchta@nppc.sk
telefón:02 50 237 067

 

Potravinové databázy
RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
email:lenka.bartosova@nppc.sk
telefón: 0911 447 276

 

Technológie, inovácie a spolupráca s praxou
Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD.
email:stanislav.baxa@nppc.sk
telefón: 0907 469 889

Skip to content